Object Management Object Manipulation

Vykonanie operácie s objektomKrok

1.

Otvorte kartu Operations .

2.

Zvoľte požadovanú operáciu na vytvorenie nového objektu.

  • Na skopírovanie objektu:
    • Vyberte položku Copy a potom vyberte objekt zo zoznamu.
  • Na vykonanie zjednotenia (zobrazené na obrázku vyššie), odčítania alebo prieniku:
    • Vyberte položku Union, Subtraction alebo Intersection a potom vyberte dva alebo viac objektov zo zoznamu.

3.

Ak chcete upraviť okraje existujúceho alebo novo vytvoreného objektu , vyberte položku:

  • Smooth a pomocou jazdca upravte vyhladenie obrysov.
  • Margin a pomocou jazdca upravte šírku okraja.
    • Vyberte položku Advanced , aby ste mohli použiť ďalšie jazdce na podrobnejšie upravenie.

4.

Keď ste s operáciou spokojný, vyberte položku Store v rámci OPERATION PREVIEW .

5.

Zobrazí sa dialógové okno so zobrazením predvolených vlastností nového objektu. Vlastnosti upravte podľa potreby.

6.

Výberom položky OK uložte nový alebo upravený objekt.

Výrobok č. 60917-69SK

Dátum uverejnenia: 2018-11-22