Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Meddelelser i udskriften (trafiklys)

Liste over meddelelser

TypeTekst
InformationDose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan status checks. (Dosisberegninger er ikke startet. Aktivér dosisdisplay for at aktivere dosisfordeling med relation til planens statuskontroller.)
Information

Dose calculation is based on special set: [modality name]. (Dosisberegning er baseret på specialsæt: [Modalitetsnavn].)

FejlLess than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the arc start and stop angles. (Der er defineret færre end 2 buekontrolpunkter. Behandling er ikke mulig. Verificer buens start- og stopvinkler.)
AdvarselLess than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. Verify the arc start and stop angles. (Der er defineret færre end 3 kontrolpunkter. Behandling kan medføre en fejl i kontrolenheden. Verificer buens start- og stopvinkler.)
FejlThe MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Værdien for MU pr. grad er lavere end defineret i maskinprofilen.)
FejlThe MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Værdien for MU pr. grad er højere end defineret i maskinprofilen.)
FejlThe gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gantry-rotationsområdet er ikke gyldigt. Verificer buens start- og stopvinkler.)
FejlDanger of table collision. Please verify. (Fare for brikskollision. Bekræft.)
AdvarselRisk of table collision. Please verify. (Risiko for brikskollision. Bekræft.)
FejlThe table angle is invalid. Treatment is not possible. (Briksvinklen er ugyldig. Behandling er ikke mulig.)
FejlThe ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Ringrotationsvinklen er ikke gyldig. Behandling er ikke mulig.)
FejlThe collimator angle is not valid. Treatment not possible. (Kollimatorvinklen er ikke gyldig. Behandling er ikke mulig.)
AdvarselThe arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is treated. (Buen defineret af start- og stopvinkler er tvetydig. Bekræft, at den ønskede sektor behandles.)
FejlThe gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gantry-rotationsområdet er ikke gyldigt. Verificer buens start- og stopvinkler.)
Fejl

The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time] s). Please verify. (Tiden til levering af den ønskede dosis ([tid] sek.) overstiger maskingrænsen ([tid] sek.). Bekræft.)

Fejl

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam’s/arc’s export portions is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine. Contact Brainlab support. (MU-værdien ([antal enheder] MU) for en af denne stråles/bues eksportdele er over den tilladte MU ([antal enheder] MU), som er konfigureret for maskinen. Kontakt Brainlab-support.)

AdvarselThe number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Antallet af dele, som dette element er delt i, overstiger 10. Bekræft.)
Information

The element is split into [number of portions] portions because the MU value ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of units] MU). (Elementet er delt op i [antal dele] dele, fordi MU-værdien ([antal enheder] MU) er større end den maksimalt tilladte MU ([antal enheder] MU).)

Fejl

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of units] MU). (Note: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment). Contact Brainlab support. (MU ([antal enheder] MU) er større end den maksimalt tilladte MU ([antal enheder] MU). (Bemærk: Opsplitning i flere dele understøttes ikke af applikationen for denne behandling). Kontakt Brainlab-support.)

AdvarselThe dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dosen skal genberegnes, fordi den indlæste plan blev gemt uden dosis. Dosen kan afvige en smule fra den oprindelige plan.)
FejlThe name of the beam or arc contains invalid characters. (Navnet på strålen eller buen indeholder ugyldige tegn.)
FejlThe name of the beam or arc is empty. (Navnet på strålen eller buen er tomt.)
FejlThe name of the beam or arc contains either of the characters ‘(‘ or ‘)’. (Navnet på strålen eller buen indeholder et af tegnene ”(” eller ”)”.)
Advarsel

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab support. (Det datasæt, der er brugt som justeringssæt, er blevet scannet [scanningsretning], mens retningen for behandlingen er konfigureret [scanningsretning]. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab support. (Det datasæt, der er brugt som referencesæt, er blevet scannet [scanningsretning], mens retningen for behandlingen er konfigureret [scanningsretning]. Kontakt Brainlab-support.)

FejlThe treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Please consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Behandlingsretningen for patienten er udefineret. Denne status er kritisk! Kontakt Brainlab-support, og brug ikke den aktuelle plan til behandling.)
FejlThe image and patient orientation for treatment of the current plan have not been acknowledged. This status is critical. Please consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Billed- og patientretningen for behandling med den aktuelle plan er ikke blevet godkendt. Denne status er kritisk. Kontakt Brainlab-support, og brug ikke den aktuelle plan til behandling.)
Advarsel

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object names]. These objects should be correctly segmented if required. (Planen refererer til det/de følgende tomme objekt(er) som PTV eller OAR: [Objektnavne]. Disse objekter skal være korrekt segmenteret, hvis påkrævet.)

AdvarselThe Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as Reference Set. (Dosisberegningerne er baseret på et referencesæt af typen keglestråle og kan afvige signifikant. Det anbefales kraftigt at udføre en opdateret CT-scanning, som anvendes som referencesæt.)
AdvarselHeterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Heterogenitetskorrigering er slukket. Den brikstop, som er føjet til vævsmodellen, antages derfor at være vandækvivalent. Kontakt Brainlab-support.)
InformationHeterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Heterogenitetskorrigering er slukket. Området indeni den detekterede patientkontur antages derfor at være vandækvivalent. Kontakt Brainlab-support.)
Advarsel

The plan intent is set to [plan intent value]. (Planhensigten er indstillet til [planhensigtsværdi].)

Fejl

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique. Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support. (Note: Name comparison is case-insensitive). (Der fandtes [antal duplikater] stråler eller buer, hvis navne ikke er unikke. De involverede stråle- eller buenavne er: [Duplikatnavne]. Kontakt Brainlab-support. (Bemærk: Navnesammenligning skelner ikke mellem store og små bogstaver).)

AdvarselThe dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact Brainlab support. (Dosisopløsningen for den aktuelle plan overskrider grænsen på 10 mm. Kontakt Brainlab-support.)
FejlThe Alignment Set must be the same Slice Set as the Reference Set, however two different Slice Sets are used in this Treatment Plan. If you continue, in worst case, we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Justeringssættet skal være det samme skivesæt som referencesættet, men der bruges to forskellige skivesæt i denne behandlingsplan. Hvis du fortsætter, forventer vi i værste tilfælde geometriske unøjagtigheder, når du eksporterer planen og placerer patienten til behandling. Kontakt Brainlab-support.)
InformationSome values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible ranges. (Visse værdier i den valgte omregningstabel for HU til ED er uden for de sandsynlige områder.)
AdvarselThe selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be used for any patient treatment. (Den valgte omregningstabel for HU til ED er kun til godkendelse og må ikke bruges til patientbehandling.)
AdvarselThe selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used for any patient treatment. (Den valgte omregningstabel for HU til ED er ikke godkendt og må ikke bruges til patientbehandling.)
AdvarselThe machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible. (Maskinprofilen er ikke blevet valideret af Brainlab. Behandling er ikke mulig.)
AdvarselThe active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external source. Verify. (Den aktive maskinprofil, som er indlæst fra den aktuelle plan, er ikke indeholdt i listen over installerede maskinprofiler. Profilen kan være forældet eller fra en ekstern kilde. Bekræft.)
FejlThe isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (Isocenterkoordinaten er ikke inde i patientens væv.)
InformationUnsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Ikke-understøttet dosishastighed. Kontakt Brainlab-support.)
AdvarselThe active machine profile is not approved. (Den aktive maskinprofil er ikke godkendt.)
AdvarselThe active machine profile and its beam data are not approved. (Den aktive maskinprofil og dens stråledata er ikke godkendt.)
Advarsel 
AdvarselThe active machine profile is for acceptance only and must not be used for patient treatment. (Den aktive maskinprofil er kun til godkendelse og må ikke bruges til patientbehandling.)
Advarsel

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordinate prefix]. Contact Brainlab support. (Isocenterkoordinaten [koordinatnavn] er ikke tildelt præfikset [koordinatpræfiks]. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix]. Contact Brainlab support. (Behandlingsgruppen [gruppenavn] er ikke tildelt præfikset [gruppepræfiks]. Kontakt Brainlab-support.)

Fejl

The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too long. Contact Brainlab support. (Isocenterkoordintnavnet [koordinatnavn] er enten ikke unikt eller for langt. Kontakt Brainlab-support.)

Fejl

The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact Brainlab support. (Behandlingsgruppenavnet [gruppenavn] er enten ikke unikt eller for langt. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is also used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Behandlingsgruppen [gruppenavn] bruger identifikatoren [identifikatornavn]. Denne bruges også af en ikke-forbundet isocenterkoordinat. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate name] are each identified by a different number. The same number should be used where possible. If several treatment groups are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. Contact Brainlab support. (Behandlingsgruppen [gruppenavn] og dens isocenterkoordinat [koordinatnavn] identificeres hver for sig af forskellige numre. Der bør bruges det samme nummer, hvor det er muligt. Hvis flere behandlingsgrupper tildeles den samme isocenterkoordinat, skal der bruges unikke alfanumeriske identifikatorer. Kontakt Brainlab-support.)

InformationElement order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Rækkefølgen af elementer og retningen af gantry-rotation kan eventuelt forbedres for behandling.)
InformationThe plan contains closed fields (MLC). (Planen indeholder lukkede felter (MLC).)
InformationThe isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Isocenteret er blokeret (MLC). Bekræft.)
InformationThe plan contains closed fields (jaws). (Planen indeholder lukkede felter (kæber).)
InformationThe isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Isocenteret er blokeret (kæber). Bekræft.)
AdvarselThe jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Kæbepositionerne blotlægger MLC-slæden. Kontakt Brainlab-support.)
AdvarselThe jaws are overlapping the MLC field. (Kæberne overlapper MLC-feltet. Bekræft.)
AdvarselThe planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws. Please check your plan carefully. (Det planlagte bladmellemrum på mindst ét lukket bladpar er ikke dækket af kæberne. Kontrollér din plan omhyggeligt.)
InformationThe planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check your plan carefully. (Den planlagte bladafstand på mindst ét lukket bladpar er inden for et område på 2 mm fra kæbekanten og dækkes muligvis ikke af kæberne under levering. Kontrollér din plan omhyggeligt.)
Advarsel

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Den maksimale småstrålestørrelse er mindre end [gitterets opløsningsværdi]. Dosisberegningens nøjagtighed kan være begrænset.)

Advarsel
For a considerable number of fields of the arc: (For et væsentligt antal buefelter:)

  • The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Er den minimale feltudstrækning mindre end fire gange [gitterets opløsningsværdi]. Dosisberegningens nøjagtighed kan være begrænset.)
  • The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution. Dose calculation accuracy may be limited. (Er den minimale feltudstrækning mindre end fire gange dosisgitterets opløsning. Dosisberegningens nøjagtighed kan være begrænset.)
InformationApplication is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Applikationen er i FORSKNINGS-tilstand. Eksport er ikke mulig.)
InformationThis treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values (SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at the scanner before using them. (Denne behandlingsplan har billedsæt, der indeholder standardoptagelsesværdier (SUV). Den viste SUV kan variere afhængigt af producenten af PET-scanneren. Sammenlign altid de viste værdier med SUV’en opnået direkte ved scanneren, før du bruger dem.)
AdvarselThis data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Disse data må kun bruges til ibrugtagning og plansammenligning og ikke til oprettelse af kliniske behandlingsplaner. Eksport er ikke mulig.)
Fejl

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than gantry upper angle [gantry upper angle]°. (Den nedre gantry-vinkel [nedre gantry-vinkel]° for bueplanet [buenavn] er større end den øvre gantry-vinkel [øvre gantry-vinkel]°.)

Fejl

Gantry angles [gantry lower angle]° – [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc name] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. (Gantry-vinklerne [nedre gantry-vinkel]° – [øvre gantry-vinkel]° for bueplanet [buenavn] har ikke den nødvendige minimale buerækkevidde [buerækkevidde]°.)

Fejl

Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selected machine profile. (Briksvinklen [briksvinkel]° for bueplanet [buenavn] er ikke kompatibel med den valgte maskinprofil.)

Fejl

Gantry angles [gantry lower angle]° – [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc name] are incompatible with the selected machine profile. (Gantry-vinklerne [nedre gantry-vinkel]° – [øvre gantry-vinkel]° for bueplanet [buenavn] er ikke kompatible med den valgte maskinprofil.)

Fejl

Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Duplikerede bueplandefinitioner for briksvinklen/-vinklerne [briksvinkler].)

FejlCoplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table anges]. (Koplanare bueplandefinitioner for briksvinklen/-vinklerne [briksvinkler].)
Fejl

Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selected machine profile. (Kollimatorvinklen [kollimatorvinkel]° for bueplanet [buenavn] er ikke kompatibel med den valgte maskinprofil.)

Fejl

The boost’s Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Coverage Volume [volume]%. (Boostets tolererede dækningsvolumen [volumen] % er større end den ønskede dækningsvolumen [volumen] %.)

Fejl

The boost’s maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription dose [dose] Gy. (Boostets maksimale dosisrestriktion [dosis] Gy er mindre end den ordinerede dosis [dosis] Gy.)

Fejl

The boost’s prescription dose constraint [boost reference dose] Gy is less than the target’s prescription dose [ptv reference dose] Gy. (Boostets ordinerede dosisrestriktion [boost-referencedosis] Gy er mindre end målets ordinerede dosis [ptv-referencedosis] Gy.)

FejlSRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is set. (Der er valgt SRS-ordination for boostet, men der er ikke indstillet nogen maksimal dosisrestriktion.)
 IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% – [maximum IDL]%. (IDL-ordinationen [aktuel IDL] % er uden for det tilladte interval på [minimum-IDL] % – [maksimum-IDL] %.)
FejlThe clinical protocol has unsupported version $version. (Den kliniske protokol har en ikke-understøttet version $version.)
Information

[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [protocol type]. ([Klinisk indikation] [protokolnavn] er fra en tidligere applikationsversion: [Protokoltype].)

Fejl

The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (Det vigtigste OAR [oar-navn] er ikke en del af OAR-restriktionslisten.)

Fejl

Constraint # [number] of OAR [oar name]: relative volume is out of range: [volume]%. (Restriktion nr. [nummer] for OAR [oar-navn]: Relativ volumen er uden for området: [Volumen] %.)

Advarsel

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These objects will not be taken into account during optimization. (Den aktuelle behandlingsplan indeholder objekter, som enten ikke nævnes i protokollen, eller ignoreres, fordi de har den forkerte rolle/type. Disse objekter vil ikke blive taget i betragtning under optimering.)

Names of ignored objects: (Navne på ignorerede objekter:)

Advarsel

The protocol contains object types that are not available for the current treatment plan. These object types will not be taken into account during optimization. (Protokollen indeholder objekttyper, som ikke er tilgængelige for den aktuelle behandlingsplan. Disse objekttyper vil ikke blive taget i betragtning under optimering.)

Missing types: (Manglende typer:)

Advarsel

The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will not be displayed: [hidden dose lines]. (De følgende dosislinjer er over ordinationsdosen på [dosis] Gy og vil ikke blive vist: [Skjulte dosislinjer].)

Fejl

The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Coverage Volume [volume]%. (Den tolererede dækningsvolumen [volumen] Gy er større end den ønskede dækningsvolumen [volumen] %.)

Fejl

The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription- dose [dose] Gy. (Den maksimale ordinerede dosisrestriktion [dosis] Gy er mindre end ordinationsdosen [dosis] Gy.)

FejlSRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (Der er valgt SRS-ordination, men der er ikke indstillet nogen maksimal dosisrestriktion.)
AdvarselThe selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Den valgte kliniske protokol er kun for maskin-QA. Ikke til klinisk brug.)
AdvarselThe selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only. Not for clinical use. (Den valgte kliniske protokol er kun givet med henblik på maskin-QA. Ikke til klinisk brug.)
AdvarselThe selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical use. (Den valgte kliniske protokol er kun givet til demoformål. Ikke til klinisk brug.)
AdvarselVMAT deliverability warning: (Advarsel om mulighed for levering af VMAT.)
Advarsel

The PTV overlaps with the following OARs: [oar names]. This can lead to poor plan results. (PTV’et overlapper med følgende OAR’er: [oar-navne]. Dette kan medføre ringe planlægningsresultater.)

Advarsel
For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (For et væsentligt antal buefelter er den ækvivalente feltstørrelse uden for intervallet for målte feltstørrelser:)

  • it is smaller than the depth dose field size range (den er mindre end dybdedosisfeltets størrelsesområde)

  • it is larger than the depth dose field size range (den er større end dybdedosisfeltets størrelsesområde)

  • it is smaller than the scatter jaw-field size range (den er mindre end spredningskæbefeltets størrelsesområde)

  • it is larger than the scatter jaw-field size range (den er større end spredningskæbefeltets størrelsesområde)

  • it is larger than the scatter MLC-field size range (den er større end størrelsesintervallet for sprednings-MLC-feltet) it is smaller than the scatter MLC-field size range (den er mindre end størrelsesintervallet for sprednings-MLC-feltet)

Advarsel

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Technical Reference Guide Brainlab Physics for more details. (Utilstrækkelige spredningstabeldata for kæbefeltstørrelse på [feltstørrelse] mm: Værdien for MLC-feltstørrelse på [feltstørrelse] mm bør måles og ikke kopieres. Se den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik for flere detaljer.)

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04