Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Plananalysetabel

SRS-ordination (kontrolleret inhomogenitet) ”til, fra”Softwaren understøtter to metoder til ordination af dosis. De varierer i den tilsigtede PTV-dosishomogenitet.

 1. SRS-ordinationstilstand ”fra”
  • Defineret dækning, f.eks. Dosis (99 % Vol.) = 16 Gy
  • (valgfrit) Maksimal dosisrestriktion, f.eks. Dosis (1 % Vol.) ≤ 20 Gy

  Den første tilstand (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) ”fra”) bruges, hvis der ønskes en bestemt dækning af PTV’et (f.eks. Dosis (99 % Vol.) = 16 Gy), men ordinationen ikke indeholder en veldefineret maksimal dosis, som skal modtages i den behandlingsplan, der skal oprettes. Der kan være en maksimal dosisrestriktion, som ikke må overgås, men optimeringsfunktionen har dog frihed til at vælge en maksimal dosis, som er mindre end den givne restriktion. Denne tilstand bruges til at generere relativt homogene PTV-dosisfordelinger, der anvendes ved fraktioneret strålebehandling. Dette er den eneste tilstand, der understøttes i version 1.0 af softwaren.

 2. SRS-ordinationstilstand ”til”
  • Defineret dækning, f.eks. Dosis (99 % Vol.) = 16 Gy
  • (obligatorisk) Ønsket dosisrestriktion, f.eks. Dosis (1 % Vol.) = 20 Gy

  Den anden tilstand (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) ”til”) bruges, når der skal opfyldes to restriktioner samtidigt, en bestemt PTV-dækning og en veldefineret maksimal dosis, som skal opnås i behandlingsplanen. I dette scenarie ses den maksimale dosis ikke som en øvre begrænsning, men som en ønsket dosis (bemærk: Dette har ikke noget at gøre med den ønskede dosis i iPlan RT Dose). Denne tilstand bør derfor typisk anvendes til at generere relativt inhomogene PTV-dosisfordelinger, der bruges ved stereotaktisk strålekirurgi (SRS, heraf navnet på tilstanden).

  Som et alternativ til at angive dækningsdosis D1 og den maksimale dosis D2 er det muligt at angive inhomogeniteten udtrykt som en isodosislinjeprocent (% IDL). Dette gøres ved at indtaste en dækningsdosis D1 (f.eks. 25 Gy) og %IDL-værdien P < 100 % (f.eks. 83,3 %). Dette indstiller automatisk den maksimale dosis D2 til D1 / P (f.eks. 30 Gy).

  Feltet til redigering af dette er kun tilgængeligt i tilstanden Advanced Editing (se nedenfor).

SkydebjælkerVMAT-skyderne findes i plananalysetabellen i venstre side af layoutene Overview og Gallery View.

Skyder for beskyttelse af normalt væv

Styrer vigtigheden af at beskytte det normale væv, der omgiver PTV’et. Dette inkluderer OAR’erne, men omfatter også alle andre områder uden for PTV’et.

Internt opretter optimeringen et såkaldt ”ringobjekt”, som omkranser (men ikke inkluderer) PTV’et. Det har en tykkelse på 35 mm og er helt skjult for brugeren. Området spænder fra Low til High. På alle positioner, der kan vælges, forsøger optimeringsfunktionen af reducere dosen til det normale væv, men reduktionen af dosis til normalt væv er dog forskellig for hver position. Mere beskyttelse af normalt væv producerer bedre (dvs. lavere) CI- og GI-værdier. Alle skyderne diskretiseres for at muliggøre en bedre reproducerbarhed af optimeringsresultaterne.

Skyder til modulering

Skyderen Modulation styrer mængden af modulering i behandlingsplanen. Modulering bestemmes af følgende:

 • Antallet af overvågningsenheder

 • Mængden af variation mellem overvågningsenhederne for kontrolpunkter for alle buer
 • Mængden af bladbevægelse mellem kontrolpunkter

 • Mængden af blad-”bevægelse” inden for samme segment

 • Størrelsen på segmenterne (mindre feltstørrelser svarer til en stigning i modulering)

Optimeringen forsøger at reducere mængden af modulering, uanset hvilken skyderposition der benyttes. Det er dog skyderen, der angiver vigtigheden. Området spænder fra Low til High modulering.

Deaktiverede, smarte eller strenge restriktionsindstillinger

Restriktionsindstillingerne Off, Smart og Strict styrer vigtigheden af hver enkelt DVH-restriktion.

IndstillingBeskrivelse

Off

Hvis skyderen indstilles til Off, vil der ikke blive taget hensyn til restriktionen under optimeringen. Hvis alle restriktioner for et givet OAR indstilles til Off, vil OAR’et derfor reelt set blive ignoreret.

Smart

 • Hvis skyderen indstilles til Smart, tages der hensyn til OAR’er på en normal måde.

 • Optimeringsfunktionen ser restriktionen og sanktionerer enhver overtrædelse. Eftersom der ofte er andre optimeringsmål, som modarbejder opfyldelsen af restriktionen, kan den endelige behandlingsplan muligvis stadig overtræde en eller flere restriktioner. For at give en højere vigtighed til OAR’et (og derfor til de restriktioner, der hører til det) skal skyderen Weighting bruges til Most Important OAR, som er valgt på forhånd i den kliniske protokol, eller skyderen Guardian for alle OAR’er undtagen Most Important OAR (se nedenfor).

Strict

 • Hvis skyderen indstilles til Strict, gives restriktionen meget høj vigtighed.

 • Hvis restriktionen overtrædes under optimering, flytter optimeringsfunktionen formålet bag restriktionen til en lavere dosisværdi. Hvis en restriktion f.eks. indstilles til Strict for 12 Gy, og restriktionen overtrædes, vil optimeringsfunktionen sænke sit formål til en lavere værdi (f.eks. 10 Gy), mens den faktiske restriktion forbliver på 12 Gy. Denne procedure forøger det led, der sanktionerer overtrædelsen af denne restriktion, og forøger derved reelt set dens vigtighed. Derfor forsøger optimeringsfunktionen grundigt at opfylde restriktionen. Der er dog stadig tilfælde, hvor andre dele af formålsfunktionen vinder.

Beskytter

Angiver vigtigheden af OAR’et i forhold til alle andre OAR’er og mål.

Denne skyder findes ikke for Most Important OAR, fordi dens funktionalitet er indeholdt i skyderen Weighting (se nedenfor), som gør det samme for Most Important OAR (med flere).

Vægtning

Styrer kompromiset mellem PTV’et og OAR’et ved at justere følgende:

 • Vigtigheden af målene (PTV og boost) i forhold til OAR’erne. Skyderpositionen længst til venstre (Target) betyder mere vægt på målene (PTV og boost).
 • Guardian for Most Important OAR. Skyderpositionen længst til højre (OAR) betyder mere vægt på Most Important OAR.
 • Kun for SRS-ordinationstilstand ”fra”:
  • Vigtigheden af at opfylde Maximum Dose Constraint for målene (venstre skyderposition betyder mere vægt på Maximum Dose Constraint).
  • Vigtigheden af at have en homogen dosis i målene (venstre skyderposition betyder mere vægt på en homogen dosis).
 • Reduktion af PTV-dækningsvolumen i tilfælde af overtrædelse af en restriktion for Most Important OAR. Skyderpositionen længst til højre betyder en mere lempelig PTV-dækningsvolumen, dvs. en højere afvigelse fra den ønskede dækningsvolumen, hvis det er nødvendigt for at opfylde en streng restriktion på Most Important OAR. Der henvises til næste afsnit om ”halo’en” for en forklaring af, hvordan mekanismen til reduktion af PTV-dækningsvolumen bruges til at finde det bedste kompromis mellem PTV-dækning og OAR-beskyttelse.
Skyderpositionen yderst til venstre (Target) er særlig, fordi den:

 • Deaktiverer muligheden for enhver streng restriktion på Most Important OAR.

 • Helt deaktiverer reduktion af PTV-dækningsvolumen. Der er derfor garanti for, at den

  ønskede dækningsvolumen opfyldes.

Farveindikatorer

PTV

 • Dækning:
  • Volumen ved ”dækningsdosis” over ”ønsket volumen”: Grøn
  • Volumen ved ”dækningsdosis” under ”ønsket volumen”, men over ”tolereret volumen”: Gul
  • Volumen ved ”dækningsdosis” under ”ønsket volumen” og under ”tolereret volumen”: Rød
 • Maximum Dose Constraint i SRS-ordinationstilstand ”fra”:
  • Dosis under ”maksimal dosisrestriktionsdosis”: Grøn
  • Dosis over ”maksimal dosisrestriktionsdosis”, relativ dosisafvigelse under ”tolereret dosisafvigelse for maksimal dosisrestriktion”: Gul
  • Dosis over ”maksimal dosisrestriktionsdosis”, relativ dosisafvigelse over ”tolereret dosisafvigelse for maksimal dosisrestriktion”: Rød
 • Desired Dose Constraint i SRS-ordinationstilstand ”til”:
  • Relativ dosisafvigelse under ”tolereret dosisafvigelse for ønsket dosisrestriktion”: Grøn
  • Relativ dosisafvigelse over ”tolereret dosisafvigelse for ønsket dosisrestriktion”: Rød

OAR

 • Restriktion:
  • Dosis under ”restriktionsdosis”: Grøn
  • Dosis over ”restriktionsdosis”, relativ dosisafvigelse under ”tolereret dosisafvigelse”: Gul
  • Dosis over ”restriktionsdosis”, relativ dosisafvigelse over ”tolereret dosisafvigelse”: Rød

Avanceret redigering ”til”, ”fra”Advanced Editing er deaktiveret (”fra”) som standard. I denne tilstand er det muligt at vælge en protokol og en bueopsætning og ændre alle skyderpositioner. Dette er som regel nok til at skabe behandlingsplaner af høj kvalitet for de fleste patienter.

Hvis der er behov for mere kontrol over optimeringsresultatet, kan Advanced Editing aktiveres (”til”). I denne tilstand er det muligt ydermere at ændre følgende parametre:

 • Bueopsætning (briksvinkel, gantry-start- og gantry-stopvinkel) i Beam’s Eye View.
 • PTV-dækning: Ønsket volumen, tolereret volumen, dosis.
 • Maksimal/ønsket dosisrestriktion for PTV: Volumen og dosis.
 • Kun for SRS-ordinationstilstand ”til”: %IDL-værdi (se ovenfor).
 • Brugerdefinerede OAR-formål. Softwaren skelner mellem restriktioner og formål. Restriktioner er kliniske værdier og bruges til at bestemme, om et OAR modtager for meget dosis eller ej (hvilket påvirker farven på overtrædelsesindikatoren). De er angivet i Protocol-skabelonen. I modsætning hertil har formål ikke nogen direkte klinisk betydning og bruges kun til at lede optimeringsfunktionen i den rigtige retning. Som standard opretter hver restriktion, der er indtastet i Protocol, automatisk et formål (ved den samme dosis og volumen). I tilstanden Advanced Editing kan brugeren ændre den dosisværdi for formålet, der benyttes under optimering. Farven på restriktionens overtrædelsesindikator gives stadig af den oprindelige restriktion (eftersom denne har en klinisk betydning), men optimeringsfunktionen vil imidlertid kun se formålet og handle derefter (mere eller mindre strengt end med den oprindelige restriktion, afhængigt af den ændrede dosisværdi).

 • Normalisering til restriktion eller formål. Det er muligt at klikke på den faktiske dosisværdi i plananalysetabellen for at skalere en behandlingsplan, således at den tilknyttede restriktion opfyldes (for både PTV’er og OAR’er).
 • Skaler antallet af overvågningsenheder direkte. Ved at klikke på mængden af overvågningsenheder i plananalysetabellen, får man mulighed for at indtaste en skaleringsfaktor (i procent), som kan anvendes for en behandlingsplan.
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04