Spine SRS

Innehållsförteckning

Advarsels- og fejlmeddelelser i pop-op-dialogbokse

Liste over meddelelser

 • There are unsaved changes (Der er ændringer, der ikke er gemt)
 • Do you want to save? (Vil du gemme?)
 • Are you sure you want to change the clinical protocol and lose the current treatment plan? This cannot be undone. (Er du sikker på, at du vil ændre den kliniske protokol og miste den aktuelle behandlingsplan? Dette kan ikke fortrydes.)
 • Approved Plan (Godkendt plan)
 • You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval. (Du indlæser en godkendt behandlingsplan. Enhver ændring vil medføre tab af plangodkendelse.)
 • This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Disse data må kun bruges til ibrugtagning og plansammenligning og ikke til oprettelse af kliniske behandlingsplaner. Eksport er ikke mulig.)
 • The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dosen blev genberegnet ved opstart, fordi den indlæste plan blev gemt under brug af en ældre softwareversion. Dosen kan afvige en smule fra den oprindelige plan.)
 • The export has failed. Check the logfile for details. (Eksporten mislykkedes. Kontrollér logfilen for detaljer.)
 • Changed data (Ændrede data)
 • The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to the changes. (Statussen for forudgående planlægning for den indlæste dosisplan er blevet ændret. Planen vil blive tilpasset til ændringerne.)

 • Plan not approved (Plan ikke godkendt)
 • It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the export in order to approve the plan? (Det anbefales at godkende en behandlingsplan før eksport. Vil du annullere eksporten for at godkende planen?)
 • Going Back to Patient Model (Går tilbage til patientmodellen)
 • Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Bemærk, at ændringer af patientmodellen vil medføre tab af behandlingsplanen.)
 • Replace plan? (Erstat plan?)
 • Do you want to replace the current plan? (Vil du erstatte den aktuelle plan?)
 • Authentication Error Message (Fejlmeddelelse for godkendelse)
 • Plan is approved. (Planen er godkendt.)
 • The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again. (Den aktuelle plan er godkendt og kan ikke overskrives. Vælg et andet navn, og prøv igen.)
 • The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or save the plan under a different name after making changes. (Den aktuelle plan er godkendt og kan ikke overskrives. Du skal enten fjerne godkendelsesstatussen, eller gemme planen under et andet navn, når du har foretaget ændringer.)
 • Plan cannot be unapproved. (Planens godkendelse kan ikke fjernes.)
 • The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try again. (Planens godkendelse kan kun fjernes, hvis navnet ikke ændres. Vælg det oprindelige navn, og prøv igen.)
 • Plan already exists. (Planen findes allerede.)
 • A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name and try again. (En plan med navnet [plannavn] findes allerede og kan ikke overskrives. Vælg et andet navn, og prøv igen.)
 • Exit without Saving? (Afslut uden at gemme?)
 • Plan has not been saved yet. (Planen er ikke blevet gemt endnu.)
 • Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (Ændringer af planen [plannavn] er ikke blevet gemt endnu.)

 • Changed Data (Ændrede data)
 • Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be restarted. (Der er sket ændringer uden for applikationen til dosisplanlægning. [Applikationsnavn] skal genstartes.)
 • Loaded plan from an older version. (Indlæst plan fra en ældre version.)

 • The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Den indlæste plan blev oprettet med en tidligere softwareversion. Optimering, mulighed for at gemme og eksport er deaktiveret. Vælg en anden klinisk protokol for at starte en ny optimering.)

 • No RTPlan found (Ingen RT-plan fundet)

 • You are loading a ClinicalBaseLine that contains no RTPlan. The application cannot handle such baselines. (Du indlæser en klinisk referenceværdi, som ikke indeholder nogen RT-plan. Applikationen kan ikke håndtere sådanne referenceværdier.)
 • Are you sure you want to change the machine profile and lose the current treatment plan? This cannot be undone. (Er du sikker på, at du vil ændre maskinprofilen og miste den aktuelle behandlingsplan? Dette kan ikke fortrydes.)
 • Change Most Important OAR (Ændr vigtigste OAR)
 • Changing the most important OAR will invalidate the optimization. (Ændring af det vigtigste OAR vil gøre optimeringen ugyldig.)
 • An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer contour. The external one will be used for dose calculations, unless any changes are performed that require a recalculation of the outer contour. (En ekstern ydre kontur er blevet detekteret. [Applikationsnavn] kan ikke oprette en ydre kontur. Den eksterne vil blive brug til dosisberegninger, medmindre der foretages ændringer, der kræver en genberegning af den ydre kontur.)
 • The PTV is partially located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be contained within the outer contour. (PTV’et befinder sig delvist uden for den ydre kontur. Planlægning er ikke mulig, fordi PTV’et skal være indeholdt i den ydre kontur.)

 • The PTV is located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be contained within the outer contour. (PTV’et befinder sig uden for den ydre kontur. Planlægning er ikke mulig, fordi PTV’et skal være indeholdt i den ydre kontur.)
 • The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the couch top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation. (Beskæringsboksen overskrider området for planlægnings-CT’et i superior eller inferior retning. Dele af brikstoppen, der er uden for dette område i denne retning, vil blive ignoreret under dosisberegning.)
 • Revert to the beginning of the optimization (Vend tilbage til begyndelsen af optimeringen)
 • Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone. (Vil du vende tilbage til begyndelsen af optimeringen? Dette kan ikke fortrydes.)
 • Revert plan analysis table (Reverter plananalysetabel)
 • Do you want to revert your changes to the plan analysis table? This cannot be undone. (Vil du revertere dine ændringer af plananalysetabellen? Dette kan ikke fortrydes.)
 • Revert Dose Shaper (Reverter Dose Shaper)
 • Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone. (Vil du revertere dine ændringer af Dose Shaper? Dette kan ikke fortrydes.)
 • Revert to previous optimization result (Vend tilbage til forrige optimeringsresultat)
 • Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Vil du vende tilbage til forrige optimeringsresultat? Dette kan ikke fortrydes.)
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04