Smartbrush Angio

Używanie Smartbrush Angio

Informacje ogólne

Po zdefiniowaniu ROI Smartbrush Angio automatycznie wykrywa i tworzy obiekt zmiany 3D w oparciu o wybrane anatomiczne dane obrazowe. Ten obiekt wyświetlany jest na każdym przekroju serii obrazów pacjenta.

Ekran główny – przegląd

Smartbrush Angio pozwala na ręczne wyróżnianie i szczegółowe dostosowywanie obszarów zainteresowania na poszczególnych przekrojach.

Domyślnie widok 3×3 View wyświetla przegląd wykrytego obiektu zmiany 3D w postaci przekrojów. Każdy przekrój jest dostępny do edycji. Po wybraniu innego widoku ② widok 3×3 View ④ zostanie odpowiednio zaktualizowany.NrObjaśnienie
Widoki angiogramów, np. boczny lewy lub czołowy prawy i odpowiednie opcje sterowania do odtworzenia angiogramu
Opcje widoku:

 • Axial

 • Coronal

 • Sagittal

 • 3D

Pomarańczowa ramka wskazuje widok wykorzystywany w głównym obszarze ekranu
Przekroje obrazu z obiektem zmiany 3D
Pasek narzędzi
Rozwijane menu wyboru widoku
Suwak do regulacji grubości przekrojów

Funkcje paska narzędzi

Przycisk

FunkcjaScroll: można przewijać przekroje obrazu, przeciągając kursor myszy przez bieżący przekrój.Zoom: można powiększyć obszar zainteresowania, przeciągając kursor myszy przez przekrój.Przełączanie pomiędzy widokami 3×3 View i Single View i wyświetlanie rozwijanego menu dostępnych obrazów połączonych za pomocą fuzji.Pan: Panoramuje do obszaru zainteresowania na obrazach.

Pozycja kliknięcia/dotknięcia definiuje środek widoku.Ponowne prześledzenie konturów obiektu zmiany 3D.Poprawienie poszczególnych przekrojów obiektu zmiany 3D.Korekcja niedoskonałości i dokładniejsze zdefiniowanie granic.Po wybraniu Undo ostatnia wykonana zmiana zostanie cofnięta.Dostosowanie jasności poprzez przeciągnięcie kursora myszy przez bieżący przekrój.Można obracać obiekt 3D za pomocą funkcji Rotate.

Używanie Smartbrush do edycji obiektów zmiany

Przebieg procedury

1.Wybrać 3×3 View w opcjach View.

2.

Wyśrodkować i powiększyć do obszaru zainteresowania za pomocą funkcji Zoom, Scroll oraz Pan.

3.Wybrać Smartbrush.

4.

Przeciągnąć Smartbrush nad wyróżnionym obszarem, ruchem przypominającym ruch pędzla.

5.

Smartbrush wyróżnia wszystkie połączone piksele.

6.Jeśli krawędzie wyróżnionego obszaru nie są prawidłowo oddzielone od otaczającego je obszaru, należy użyć funkcji Erase, aby dokładniej zdefiniować te granice.

7.Za pomocą funkcji Scroll przejść do kolejnego przekroju.

8.

Jeśli to konieczne, dostosować Slice Thickness (więcej informacji – patrz Grubość przekroju).

9.

Powtarzać etapy 4–8 do chwili uzyskania zadowalających wyników.

10.

Zweryfikować obiekt zmiany 3D.

11.

Wybrać Done, aby zakończyć planowanie angiograficzne.

Otworzy się Content Manager.

Używanie Brush do edycji obiektów zmiany

Przebieg procedury

1.Wybrać Single View w opcjach View.

2.

Wyśrodkować i powiększyć do obszaru zainteresowania za pomocą funkcji Zoom, Scroll oraz Pan.

3.Wybrać Brush.

4.

Przeciągnąć Brush nad wyróżnionym obszarem, ruchem przypominającym ruch pędzla.

5.

Brush wyróżnia wszystkie połączone piksele i tworzy obiekt bez interpolacji.

6.Jeśli krawędzie wyróżnionego obszaru nie są prawidłowo oddzielone od otaczającego je obszaru, należy użyć funkcji Erase, aby dokładniej zdefiniować te granice.

7.Za pomocą funkcji Scroll przejść do kolejnego przekroju.

8.

Jeśli to konieczne, dostosować Slice Thickness (więcej informacji – patrz Grubość przekroju).

9.

Powtarzać etapy 4–8 do chwili uzyskania zadowalających wyników.

10.

Zweryfikować obiekt zmiany 3D.

11.

Wybrać Done, aby zakończyć planowanie angiograficzne.

Otworzy się Content Manager.

Zapisywanie obiektu zmiany

Obiekt zmiany 3D jest zapisywany w schemacie pracy po wybraniu opcji Done.

Domyślna konwencja nazywania obiektów zmiany 3D to:

 • Nidus („nazwa serii obrazów 3D”)

Wyświetlanie w 3DPrzebieg procedury

1.

Wybrać 3D z opcji widoku ①.

Na głównym ekranie wyświetlony zostanie widok 3D.

2.

Wyśrodkować i powiększyć do obszaru zainteresowania za pomocą funkcji Zoom, Scroll oraz Pan ②.

3.

Aby ułatwić oglądanie, zwiększyć lub zmniejszyć Vessel Complexity za pomocą suwaka ③.

Funkcje wizualizacjiMożna wyświetlać projekcje angiograficzne 2D jako filmy, aby ułatwić prawidłowe wykrywanie zmian.

Przebieg procedury

1.

Wybrać czołową lub lewą/prawą projekcję angiografii z lewej strony ekranu.

2.

Kliknąć przycisk odtwarzania/wstrzymania ①, aby odtworzyć wideo w widoku ekranu głównego.

Alternatywnie można kliknąć przycisk odtwarzania bezpośrednio w wybranym oknie projekcji.

Opcje przeglądania

OpcjeObjaśnienie
Widok DSACyfrowa angiografia subtrakcyjna: Wyświetla obrazowanie angiograficzne w skali szarości.
Widok CIPProjekcja wartości natężenia koloru: Dynamiczny przepływ angiograficzny z informacjami kodowanymi kolorystycznie w oparciu o obrazy DSA.
Widok czerwono-niebieskiKolor czerwony-niebieski przedstawia wczesną/późną fazę przepływu kontrastu.

Grubość przekrojuAby ułatwić oglądanie, zwiększyć Slice Thickness za pomocą suwaka ① w widokach 3×3 View i Single View.

Widoki są odpowiednio aktualizowane i wyświetlana jest większa głębia obrazu, podobna do projekcji największej wartości natężenia (MIP).

Modyfikacja danych

Wszelkie modyfikacje w obrębie ROI powodują utworzenie nowego obiektu zmiany.

Istniejący obiekt zmiany 3D, który jest modyfikowany, zostaje zapisany w nowym planie pod tą samą nazwą.

Sprawdzanie wyników

Aby zweryfikować wyniki, należy uwzględnić następujące czynniki:

 • Sprawdzenie/porównanie obiektów projekcyjnych

 • Sprawdzenie obrazów CIP i czerwono-niebieskich

 • Grubość przekroju

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie

Wynik planowania angiograficznego

Gdy plan angiograficzny jest zakończony, po wybraniu opcji Done następujące wyniki są zapisywane jako dane DICOM:

 • Obiekty 3D (segmentacja zmiany i naczynia)

 • Serie obrazów 2D CIP

 • Fuzje (projekcje 2D z objętościami 3D z obrazów MR lub TK)

Ponowne wczytywanie danych z Angio Planning

Po zakończeniu planowania angiograficznego podczas ponownego wczytywania planu leczenia pomijane są etapy Fusion oraz konturowanie ROI. Istniejący wynik jest wyświetlany w widoku 3×3 View w opcji Brush.

Wynik może być użyty do dalszych procedur.

Nr art.: 60914-69PL

Data publikacji: 2015-08-05