Registration Software Spine Surface Matching

Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

To oprogramowanie jest oparte częściowo na wyszczególnionych poniżej pracach. Pełne informacje o licencji i prawach autorskich można znaleźć pod poniższymi linkami:

Znak CEZnak CE wskazuje na zgodność produktu firmy Brainlab z zasadniczymi wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG (dyrektywa w sprawie wyrobów medycznych).

Oprogramowanie Registration Software Spine Surface Matching jest częścią systemu Spine & Trauma Navigation System, który jest produktem klasy IIb w rozumieniu zasad ustanowionych w dyrektywie MDD.

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23