Registration Software Spine Surface Matching

Konfiguracja układu referencyjnego

Układ referencyjny

Układ referencyjny należy umieścić tak, aby pozostawał widoczny przez całą procedurę, w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia dokładności dopasowania. Należy rozważyć, gdzie urządzenia mogą blokować linię wzroku z układu referencyjnego. Przydatne jest umieszczenie kamery po tej samej stronie, po której zamocowany jest układ referencyjny.

W celu zwiększenia dokładności nawigacji układ referencyjny należy umieścić jak najbliżej obszaru zainteresowania bez zakłócenia wymaganej przestrzeni chirurgicznej.

Przestroga

Widoczność markerów sferycznych

Przed rozpoczęciem rejestracji należy potwierdzić, że:

  • Odblaskowe markery sferyczne są właściwie zamocowane.
  • Układ referencyjny nie jest zagięty, zwłaszcza bolce.
  • Markery sferyczne są czyste, suche i nieuszkodzone.
  • Markery sferyczne nie są osłonięte obłożeniem, z wyjątkiem obłożeń przeznaczonych specjalnie przez firmę Brainlab do osłaniania układów referencyjnych.
Przestroga
Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23