Automatic Registration

Spis treści

Przed rozpoczęciem pracy

Informacje ogólne

Aplikacja Automatic Registration pozwala na rejestrację danych pacjenta pozyskanych śródoperacyjnie. W związku z tym standardowa rejestracja wymagająca dostępu do markerów pacjenta i/lub punktów orientacyjnych nie jest konieczna.

Aplikacja Automatic Registration nie pozwala na zarejestrowanie danych pozyskanych przed operacją. Jeśli dane przedoperacyjne mają zostać wykorzystane w początkowej fazie operacji, należy zastosować inną procedurę rejestracji.

Kontrola skanera

Należy się upewnić, że skaner i powiązane stacje robocze są uruchomione i gotowe do użytku oraz że skaner i system firmy Brainlab są połączone.

Ruch podczas rejestracji

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie

Wstrzymanie oddechu

Ostrzeżenie

Artefakty w podczerwieni

Należy się upewnić, że elementy silnie odbijające światło i źródła światła nie zakłócają pola widzenia kamery.

Nr art.: 60920-14PL

Data wydania: 2020-04-29