Smartbrush Angio

Používanie softvéru Smartbrush Angio

Všeobecné informácie

Po definovaní ROI softvér Smartbrush Angio automaticky deteguje a vytvorí 3D objekt ložiska na základe zvolených anatomických obrazových údajov. Tento objekt je zobrazený na každom reze série snímok pacienta.

Prehľad hlavnej obrazovky

Smartbrush Angio umožňuje ručne zvýrazniť a jemne doladiť oblasti záujmu v rámci jednotlivých rezov.

Predvolene 3×3 View zobrazuje prehľad detegovaného 3D objektu ložiska vo forme rezov. Každý rez je možné upravovať. Ak vyberiete odlišné zobrazenie ②, 3×3 View ④ sa podľa toho aktualizuje.Č.Vysvetlenie
Zobrazenia angiogramu, napr. laterálne vľavo alebo frontálne vpravo a ich príslušné ovládacie prvky na prehrávanie angiogramu.
Možnosti zobrazenia:

 • Axiálne

 • Koronárne

 • Sagitálne

 • 3D

Oranžový rámik označuje zobrazenie, ktoré sa používa na ploche hlavnej obrazovky.
Obrazové rezy 3D objektu ložiska.
Panel s nástrojmi.
Rozbaľovacia ponuka výberu zobrazenia.
Jazdec upraviteľnej hrúbky rezu.

Funkcie panela s nástrojmi

Tlačidlo

FunkciaScroll: posúvanie po obrazových rezoch ťahaním kurzora myši cez aktuálny rez.Zoom: zväčšenie oblasti záujmu ťahaním kurzora myši cez rez.Prepínanie medzi 3×3 View a Single View a zobrazenie rozbaľovacej ponuky dostupných zlúčených obrazov.Pan: posun na oblasť záujmu na obrazoch.

Poloha kliknutia/dotknutia definuje stred zobrazenia.Obkreslenie obrysov 3D objektu ložiska.Retušovanie jednotlivých rezov 3D objektu ložiska.Opravenie nedokonalostí a presnejšie definovanie okrajov.Výberom položky Undo vrátite späť poslednú vykonanú zmenu.Upravenie jasu ťahaním kurzora myši cez aktuálny rez.3D objekt môžete otáčať pomocou funkcie Rotate.

Ako používať Smartbrush na úpravy objektov ložísk

Kroky

1.Z možností View vyberte položku 3×3 View.

2.

Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan.

3.Vyberte položku Smartbrush.

4.

Potiahnite Smartbrush cez svoju zvýraznenú oblasť pohybom ako so štetcom.

5.

Smartbrush zvýrazní všetky pripojené pixely.

6.Ak niektoré okraje zvýraznenej oblasti nie sú správne oddelené od okolitej oblasti, použite položku Erase na presnejšie definovanie týchto hraníc.

7.Pomocou položky Scroll prejdite na ďalší rez.

8.

V prípade potreby upravte Slice Thickness (ďalšie informácie nájdete na Hrúbka rezu).

9.

Opakujte kroky 4 – 8 dovtedy, kým nebudete spokojný s výsledkami.

10.

Overte 3D objekt ložiska.

11.

Angiografické plánovanie dokončite výberom položky Done.

Otvorí sa Content Manager.

Ako používať štetec na úpravy objektov ložísk

Kroky

1.Z možností View vyberte položku Single View.

2.

Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan.

3.Vyberte položku Brush.

4.

Potiahnite Brush cez svoju zvýraznenú oblasť pohybom ako so štetcom.

5.

Brush zvýrazní všetky pripojené pixely a vytvorí objekt bez interpolácie.

6.Ak niektoré okraje zvýraznenej oblasti nie sú správne oddelené od okolitej oblasti, použite položku Erase na presnejšie definovanie týchto hraníc.

7.Pomocou položky Scroll prejdite na ďalší rez.

8.

V prípade potreby upravte Slice Thickness (ďalšie informácie nájdete na Hrúbka rezu).

9.

Opakujte kroky 4 – 8 dovtedy, kým nebudete spokojný s výsledkami.

10.

Overte 3D objekt ložiska.

11.

Angiografické plánovanie dokončite výberom položky Done.

Otvorí sa Content Manager.

Uloženie objektu ložiska

Po výbere položky Done sa 3D objekt ložiska uloží do pracovného postupu.

Predvolená konvencia pomenovania pre 3D objekt ložiska je:

 • Ložisko („3D názov série obrazov“)

Ako zobrazovať v 3DKroky

1.

Vyberte položku 3D z možností zobrazenia ①.

Na hlavnej obrazovke sa zobrazí 3D zobrazenie.

2.

Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan ②.

3.

Zobrazeniu môžete pomôcť zvýšením alebo znížením Vessel Complexity pomocou jazdca ③.

Funkcie vizualizácieAby ste pomohli správnej detekcii ložiska, môžete zobraziť 2D angiografické projekcie ako videá.

Kroky

1.

Na ľavej strane obrazovky vyberte buď frontálnu alebo ľavú/pravú angiografickú projekciu.

2.

Kliknutím na tlačidlo spustenia/pozastavenia prehrávania ① prehrajte video v zobrazení na hlavnej obrazovke.

Prípadne kliknite na tlačidlo spustenia prehrávania priamo v zvolenom okne projekcie.

Možnosti zobrazenia

MožnostiVysvetlenie
Zobrazenie DSADigitálna subtrakčná angiografia: Zobrazuje angiografické zobrazovanie v odtieňoch sivej.
Zobrazenie CIPProjekcia intenzity farieb: Dynamický angiografický tok s farebne kódovanými časovými informáciami na základe DSA obrazov.
Červeno-modré zobrazenieČerveno-modré predstavuje skorú-neskorú fázu toku kontrastnej látky.

Hrúbka rezuZobrazeniu môžete pomôcť zvýšením Slice Thickness pomocou jazdca ① v rámci 3×3 View a Single View.

Zobrazenia sa podľa toho aktualizujú a zobrazí sa väčšia hĺbka obrazu, podobná projekcii s maximálnou intenzitou (MIP).

Úprava údajov

Akákoľvek úprava ROI spustí vytvorenie nového objektu ložiska.

Existujúci 3D objekt ložiska, ktorý sa upravil, sa uloží do nového plánu s rovnakým názvom.

Kontrolovanie výsledkov

Ak chcete overiť výsledky, musíte zvážiť nasledovné:

 • Kontrola/porovnanie s projekčnými obrazmi

 • Kontrola CIP a červeno-modrých obrazov

 • Hrúbka rezu

Varovanie
Varovanie

Výstup angiografického plánovania

Keď je angiografický plán dokončený, po výbere položky Done sa nasledujúci výstup uloží ako údaje DICOM:

 • 3D objekty (ložisko a segmentácia cievy)

 • Séria 2D CIP obrazov

 • Syntézy (2D projekcie s 3D MR alebo CT objemami)

Opätovné načítanie údajov angiografického plánovania

Keď je angiografické plánovanie dokončené, opätovné načítanie plánu liečby preskočí kroky vykreslenia obrysov Fusion a ROI. Existujúci výsledok sa zobrazí v 3×3 View v rámci Brush.

Výstup sa môže použiť na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29