Smartbrush Angio

Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

  • Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na práci Independent JPEG Group.

Tento softvér je čiastočne založený na softvéri iTextSharp od autorov Bruno Lowagie a Paulo Soares.

Smartbrush Angio je proprietárny softvér. Softvér Smartbrush Angio je chránený autorskými právami. Okrem softvéru Smartbrush Angio môžu byť na pracovnej stanici Smartbrush Angio nainštalované aj iné softvérové aplikácie s licenciou GNU General Public License (Všeobecná verejná licencia). Proprietárny softvér a voľne dostupný softvér sa používajú v súlade doložkou o „jednoduchom zlučovaní“ definovanou GNU GPL. Úplné podmienky Všeobecnej verejnej licencie GNU nájdete na lokalite:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Značka CE  • Značka CE preukazuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky smernice o zdravotníckych pomôckach (MDD).
  • Podľa MDD, smernice Rady č. 93/42/EHS, je Smartbrush Angio 1.0 produkt triedy IIb.

Pokyny týkajúce sa likvidácieElektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade so zákonnými predpismi. Informácie týkajúce sa smernice o OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení) nájdete na lokalite:

http://www.brainlab.com/weee

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na obejdnávku lekára.

Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29