Spine SRS

Tartalomjegyzék

Bilgilendirme Mesajları (i simgesiyle görüntülenir)

Mesajlar Listesi

 • Export platforms have identical names. (Dışa aktarma platformların adları aynıdır.)
 • Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Yetersiz erişim yetkileri nedeniyle [dışa aktarma hedefi] hedefine dışa aktarma başarısız oldu.)
 • Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Yetersiz disk alanı nedeniyle [dışa aktarma hedefi] hedefine dışa aktarma başarısız oldu.)
 • Export to [export destination] failed. ([dışa aktarma hedefi] hedefine dışa aktarma başarısız oldu.)
 • Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported. (Tedavi Planı Fraksiyon Grupları tarafından ayrıldı ve birden fazla RT Planı dışa aktarıldı.)
 • Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions will not be exported. (Tedavi masasının, kesit setiyle kesişmeyen algılanan bölgeleri. Kesişmeyen bölgeler dışarı aktarılmayacaktır.)
 • Contour points were reduced (Kontur noktaları azaltıldı)
 • Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image data set. ([Nesne adı] yapısı, referans görüntü veri setinde yeniden yapılandırıldığı için dışa aktarma için değiştirildi.)
 • Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image data set and appears to be too small. ([nesne adı] yapısı, referans görüntü veri setinde yeniden yapılandırıldığı ve çok küçük gibi göründüğü için dışa aktarılamadı.)
 • Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now references more than one beam. (Işın Dozu dışa aktarıldı ancak bir veya daha fazla ışın bölündü. Böylece RT Dozu nesnesi artık birden fazla ışına referans veriyor.)
 • The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and dose export for the entire plan was used. (RT Doz Hacmi nesnesi, plan ayrıldığından ve planın tamamı için doz dışa aktarması kullanıldığından bir plan referansı içermiyor.)
 • [clinical indication] [protocol name] is not available. Name is used in multiple files: [file 1], [file 2]. ([Klinik endikasyon] [protokol adı] mevcut değil. Ad birden fazla dosyada kullanılıyor: [dosya 1], [dosya 2].)
 • Image Modality (XT) not supported (Görüntü Modalitesi (XT) desteklenmiyor)
 • DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application. (Modalite XT’nin DICOM görüntüleri uygulamanın mevcut sürümüyle işlenemiyor.)
 • An error occurred while loading. (Yükleme sırasında bir hata meydana geldi.)
 • Unsupported data found. (Desteklenmeyen veriler bulundu.)
 • Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for completeness. (Yükleme sırasında desteklenmeyen veriler bulundu. Hasta verilerini eksiksizlik açısından dikkatlice inceleyin.)
 • Plan not valid for this application. (Plan bu uygulama için geçerli değil.)
 • This plan has an invalid format. (Bu planın formatı geçersizdir.)
 • The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Yüklenecek planın yorumlanamayan bir formatı bulunuyor).
 • An error occurred while loading. (Yükleme sırasında bir hata meydana geldi.)
 • Multiple plans selected. (Birden çok plan seçildi.)
 • More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Yükleme için birden çok plan seçildi. Geri dönün ve sadece tek bir plan seçin.)
 • Continuing the optimization of a plan created with a version of the application other than the current one is not supported. (Uygulamanın mevcut sürümünden farklı bir sürümle oluşturulan planın optimizasyonuna devam edilmesi desteklenmiyor.)
 • Continuing the optimization of a plan created with a previous version of the application is not supported. (Uygulamanın önceki bir sürümüyle oluşturulan bir planın optimizasyonuna devam edilmesi desteklenmiyor.)
 • Detected a problem with the linac constraints. The following problem(s) occurred: (Lineer hızlandırıcı kısıtlarında bir sorun algılandı. Şu sorunlar meydana geldi:)
 • The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or fluence mode. (PTV çok büyük ve bu nedenle mevcut MLC ve/veya akıcılık moduyla yeterli ölçüde ışınlanamaz.)
 • Dose in PTV, PTV-Boost, or Boost cannot be calculated. This can e.g. happen if parts of the PTV are located outside the outer contour, or if the Boost is identical to the PTV. (PTV, PTV-Boost veya Boost dozu hesaplanamıyor. Bu, örneğin PTV parçaları dış konturun dışında bulunduğunda veya Boost PTV ile aynıysa meydana gelebilir.)
 • The External Outer Contour [contour name] has been removed. ([Kontur adı] Harici Dış Kontur kaldırıldı.)
 • The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. ([Kontur adı] Harici Dış Kontur kullanılamıyor. Kaldırıldı.)

 • Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer Contour. Go back to the selected data and check this. (Birden çok Harici Dış Kontur bulundu. Tam olarak bir Harici Dış Kontur olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion and check this. ([Nesne adı] nesnesi herhangi bir görüntü setiyle birleştirilmedi. Smartbrush ve Image Fusion öğelerine dönüp bunu kontrol edin.)

 • Empty object found. (Boş nesne bulundu.)
 • The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection. ([Nesne adı] nesnesi boş. Nesneyi doğru şekilde çizin veya seçimden kaldırın.)

 • Empty objects found. (Boş nesneler bulundu.)
 • The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them from the selection. (Şu nesneler boş: [nesne adları] Nesneleri doğru şekilde çizin veya seçimden kaldırın.)

 • The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check this. ([Nesne adı] nesnesinin görüntü seti yüklenmedi. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • Multiple objects are named identically. (Birden çok nesne aynı adlandırılmış.)
 • Found more than one object with name [object name]. The objects’ names must be unique. Go back to the selected data and check this. ([Nesne adı] adıyla birden fazla nesne bulundu. Nesnelerin adları benzersiz olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • The following objects have identical names: [object names] The objects’ names must be unique. Go back to the selected data and check this. (Şu nesnelerin adları aynı: [nesne adları]. Nesnelerin adları benzersiz olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check this. (Planlama BT’si deforme olmuş. Deforme olmamalı. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check this. (Planlama BT’si lokalize edilmiş. Edilmemeli. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • The planning image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to the selected data and check this. (Planlama görüntü seti Modalite BT’si değil. Bir BT görüntü seti olmalı. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the selected data and check this. (Planlama BT’si sırtüstü görüntüsü değil. Sadece sırtüstü görüntüler desteklenir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back to the Selected Data and check this. (Planlama BT’si “önce baş” görüntü seti değil. Sadece “önce baş” görüntüleri desteklenir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Planlama BT’si bir Cone Beam BT’dir. Doz hesaplamalarının ciddi düzeyde yanlış olmasına yol açabileceğinden buna izin verilmez. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed.

  Go back to the selected data and check this. (Planlama CT’si eğik görüntü kesitleri içeriyor. Eğik görüntü kesitlerine izin verilmez. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • The planning CT has too many slices. (Planlama BT’sinde çok fazla kesit var.)
 • The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices is supported. Go back to the selected data and check this. (Planlama BT’sinde [kesit sayısı] kesit var. Maksimum [kesit sayısı] kesit desteklenir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • Multiple image sets with Modality CT were found. There must be exactly one image dataset with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Birden çok Modalite BT içeren görüntü seti bulundu. Modalite BT içeren tam olarak bir görüntü veri seti olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Modalite BT içeren görüntü seti bulunmadı. Modalite BT içeren tam olarak bir görüntü veri seti olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

 • Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Bütün görüntü setleri birleştirilmemiş. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)
 • Object [object name] is set to invisible. ([Nesne adı] nesnesi görünmez olarak ayarlanmıştır.)
 • Volume of object(s) too small. (Nesne hacmi çok küçük.)

 • The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Şu nesnelerin çok küçük olduğu tespit edilmiştir: [nesne adları]. Sadece hacmi [hacim] mm³ üzerinde olan nesnelere izin verilir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)
 • There were unspecified problems during import. (İçe aktarma sırasında tanımlanmayan sorunlar oluştu.)
 • Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (RT Planı kaydedilemedi. Brainlab destek birimine başvurun.)
 • The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Yüklenen plan önceki bir yazılım sürümüyle oluşturuldu. Optimizasyon, kaydetme ve dışa aktarma devre dışıdır. Yeni bir optimizasyon başlatmak için farklı bir klinik protokol seçin.)

 • The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled. (Bu uygulamanın lisansının süresi bitti. Optimizasyon, kaydetme ve dışa aktarma devre dışı bırakıldı.)

 • The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot continue. (Bu uygulamanın lisansının süresi bitti ancak plan yüklenmedi. Uygulama devam edemiyor.)
 • No more than one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (En fazla bir En Önemli OAR izni vardır. Şu andaki sayı:)
 • Arc Duplication added [number of arcs] arc(s), therefore the total number of arcs is [number of arcs]. Manual modification of arcs is not possible. (Ark Kopyalama [ark sayısı] ark ekledi, bu nedenle toplam ark sayısı şu şekildedir: [ark sayısı]. Arkların manuel olarak değiştirilmesi mümkün değildir.)
 • Failed to calculate the tissue model. (Doku modeli hesaplanamadı.)
 • No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (PTV bulunamadı. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)
 • Boost is partly outside of PTV. (Boost kısmen PTV dışındadır.)
 • The boost object [boost name] is outlined partly outside of the PTV object [PTV name]. The boost object must be fully enclosed within the PTV. Go back to the selected data and check this. ([Boost adı] boost nesnesi kısmen [PTV adı] PTV nesnesinin dışında belirtilmiştir. Boost nesnesi tamamen PTV içinde bulunmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)
 • Multiple PTVs found. (Birden çok PTV tespit edildi.)
 • The following PTVs were found: [PTV names] Only one PTV and possibly a single enclosed boost are allowed. Go back to the selected data and check this. (Şu PTV’ler tespit edildi: [PTV adları] Sadece bir PTV ve muhtemelen kapsanmış tek bir boost’a izin verilir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)
 • The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS. To treat this target, combine the volumes into a single target volume. (Tedavi hedefi ayrılmış hacimlerden oluşur. Bu, Spine SRS tarafından desteklenmiyor. Bu hedefi işlemek için hacimleri tek bir hedef hacmi olarak birleştirin.)
 • Volume of some Object(s) too small. (Bazı Nesnelerin hacmi çok küçük.)
 • The following Objects were found to be too small: [object names] Only Objects with volume bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Şu Nesnelerin çok küçük olduğu tespit edilmiştir: [nesne adları]. Sadece hacmi 0,01 cm³ üzerinde olan Nesnelere izin verilir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)
 • Boost volume too big. (Boost hacmi çok büyük.)
 • The volume of the boost object [boost name] has to be smaller than the volume of the PTV object [PTV name] by at least 0.01cm³. Please go back to the selected data and check this. ([Boost adı] boost nesnesi, [PTV adı] PTV nesnesinin hacminden en az 0,01 cm³ kadar daha küçük olmalıdır. Lütfen Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)
 • Dose calculation failed. Contact Brainlab support. (Doz hesaplaması başarısız olmuştur. Brainlab destek birimine başvurun.)
 • Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields in order to have decent accuracy of calculation results. (Planın dozu Pencil Beam kullanılarak hesaplanmaktadır. PTV’lerin boyutunun küçük olması nedeniyle plan, muhtemel olarak oldukça fazla miktarda küçük alanı (10 mm eşdeğer kare alanı boyutunda veya daha küçük) tanımlıyor. Hesaplama sonuçlarına dair iyi bir doğruluk elde etmek için bu tür küçük alanların doz hesaplaması için Monte Carlo kullanılması önerilir.)
 • Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Doz hesaplaması özel sete dayanır: Kontrastlı BT.)
Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08