Spine SRS

Tartalomjegyzék

Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

Aby bolo zaistené bezpečné a vhodné požívanie, všetci používatelia by sa mali pred prvým použitím systému zúčastniť školenia, usporiadaného zástupcom spoločnosti Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie
Varovanie
Varovanie

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia používať opatrne.

Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:

  • pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
  • mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky

Používateľská príručka

Obsah

Patient Data Manager

Pokyny k správe údajov pacienta

Príručka používateľa softvéru DICOM Viewer

Pokyny k overovaniu údajov

Príručka používateľa softvéru Dose ReviewPokyny na kontrolu plánov dávky uložené z ktorejkoľvek aplikácie RT Planning Elements

Príručka používateľa softvéru Image Fusion

Pokyny, ako vykonať syntézu niekoľkých obrazov a ako opraviť možné skreslenia obrazov

Príručka používateľa softvéru Anatomical Mapping

Pokyny, ako automaticky vytvoriť objekty z dostupných lekárskych obrazových údajov

Príručka používateľa softvéru SmartBrush

Pokyny, ako manuálne vytvárať objekty

Príručka používateľa softvéru Object Manipulation

Pokyny, ako skontrolovať a vylepšiť objekty, pridať lemy a vytvoriť nové objekty založené na operáciách s existujúcimi objektmi

Príručka používateľa softvéru RT QA

Pokyny, ako vykonať špecifické zabezpečenie kvality u každého pacienta a overiť výpočty dávok

Technická referenčná príručka fyzikálnych princípov Brainlab

Podrobnosti o algoritmoch a opatreniach zabezpečenia kvality

Príručka používateľa softvéru Physics Administration

Podrobnosti o tom, ako spravovať namerané údaje lúča a profily zariadení

Klinická používateľská príručka iPlan RT Dose

Podrobnosti o vytváraní objektov na konverziu xBrain

Klinická používateľská príručka iPlan RT Image

Podrobnosti o tom, ako pripraviť obrazové údaje pacienta na konverziu xBrain

Klinická používateľská príručka PatXfer RT

Podrobnosti o tom, ako konvertovať údaje iPlan RT na pokročilý formát údajov Brainlab DICOM

Príručka používateľa hardvéru systému podpory pacienta

Podrobnosti o bezrámových rádiochirurgických komponentoch a Robotics

Klinická používateľská príručka ExacTrac

Podrobnosti o systéme nastavenia polohy pacienta spoločnosti Brainlab

Klinická používateľská príručka ExacTrac Vero

Podrobnosti o systéme nastavenia polohy pacienta Vero spoločnosti Brainlab

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07