Spine SRS

Tartalomjegyzék

Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať alebo preložiť bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

 • Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v Spojených štátoch.

 • ExacTrac® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v Spojených štátoch.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

 • Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

 • Adobe® a Acrobat® sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v USA a iných krajinách.

Patentové informácie

Na tento produkt sa môže vzťahovať jeden alebo viacero patentov, alebo patentových žiadostí čakajúcich na schválenie. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný softvér tretej strany

 • Tento softvér je čiastočne založený na práci skupiny Independent JPEG Group.
 • Tento produkt obsahuje softvér Xerces C++ 3.1.1.

 • Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý nadáciou Apache Software Foundation: http://www.apache.org/.

 • Tento produkt obsahuje libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988 – 1997 Sam Leffler a Copyright © 1991 – 1997 Silicon Graphics. Celý popis autorských práv a licencií nájdete tu: http://www.simplesystems.org/libtiff.

 • Tento softvér je založený na práci skupiny Open JPEG Group. Informácie o licenciách nájdete tu: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
 • Tento softvér je čiastočne založený na libjpeg-turbo. Plnú verziu licencie a oznámenie o autorských právach nájdete tu: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
 • Tento produkt využíva nástroj XML2PDF Formatting Engine, ktorý je výhradným vlastníctvom spoločnosti Altsoft bvba.

Značka CEZnačka CE znamená, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach („MDD“).

Podľa pravidiel stanovených smernicou Rady o zdravotníckych pomôckach je RT Elements Spine SRS produkt Triedy IIb.

Nahlasovanie incidentov týkajúcich sa tohto produktu

Vyžaduje sa, aby ste akýkoľvek vážny incident, ktorý nastal v súvislosti s týmto produktom, nahlásili spoločnosti Brainlab a príslušným orgánom.

Predaj v USA

Federálny zákon USA obmedzuje predaj tejto pomôcky výlučne na lekára alebo na jeho predpis.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07