Spine SRS

Tartalomjegyzék

Správy vo výtlačku (Svetelná signalizácia)

Zoznam správ

DruhText
InformáciaDose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan status checks. (Výpočty dávky ešte nezačali. Aktivujte zobrazenie dávky, aby ste zapli kontroly statusu plánu týkajúce sa distribúcie dávky.)
Informácia

Dose calculation is based on special set: [modality name]. (Výpočet dávky je založený na špeciálnej množine: [názov modality].)

ChybaLess than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the arc start and stop angles. (Definované sú menej ako 2 kontrolné body oblúka. Liečba nie je možná. Overte začiatočné a konečné uhly oblúka.)
VýstrahaLess than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. Verify the arc start and stop angles. (Definované sú menej ako 3 kontrolné body oblúka. Liečba môže spôsobiť chybu ovládača. Overte začiatočné a konečné uhly oblúka.)
ChybaThe MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Hodnota MU na stupeň je nižšia než je definované v profile zariadenia.)
ChybaThe MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Hodnota MU na stupeň je vyššia než je definované v profile zariadenia.)
ChybaThe gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Rozsah rotácie gantry nie je platný. Overte začiatočné a konečné uhly oblúka.)
ChybaDanger of table collision. Please verify. (Nebezpečenstvo kolízie stola. Prosím, overte to.)
VýstrahaRisk of table collision. Please verify. (Riziko kolízie stola. Prosím, overte to.)
ChybaThe table angle is invalid. Treatment is not possible. (Uhol stola nie je platný. Liečba nie je možná.)
ChybaThe ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Uhol rotácie okruhu nie je platný. Liečba nie je možná.)
ChybaThe collimator angle is not valid. Treatment not possible. (Uhol kolimátora nie je platný. Liečba nie je možná.)
VýstrahaThe arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is treated. (Oblúk definovaný začiatočnými a konečnými uhlami je nejednoznačný. Overte, že liečbe je podrobená požadovaná oblasť.)
ChybaThe gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Rozsah rotácie gantry nie je platný. Overte začiatočné a konečné uhly oblúka.)
Chyba

The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time] s). Please verify. (Čas aplikácie želanej dávky [čas] je vyšší ako limit zariadenia [čas]. Prosím, overte to.)

Chyba

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam’s/arc’s export portions is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine. Contact Brainlab support. (Hodnota MU ([počet jednotiek] MU) jednej z exportovaných častí lúča/oblúka je väčšia ako povolená hodnota MU ([počet jednotiek] MU) nakonfigurovaná pre zariadenie. Kontaktujte podporu Brainlab.)

VýstrahaThe number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Množstvo častí, na ktoré sa element rozdelí, je vyššie ako 10. Prosím, overte to.)
Informácia

The element is split into [number of portions] portions because the MU value ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of units] MU). (Element sa rozdelí na [počet porcií] porcií, pretože hodnota MU ([počet jednotiek] MU) je vyššia než maximálna povolená hodnota MU ([počet jednotiek] MU).)

Chyba

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of units] MU). (Note: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment). Contact Brainlab support. (Hodnota MU ([počet jednotiek] MU) je vyššia ako maximálna povolená hodnota MU ([počet jednotiek] MU). (Poznámka: Aplikácia pre túto liečbu nepodporuje rozdelenie na niekoľko častí). Kontaktujte podporu Brainlab.)

VýstrahaThe dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dávku je nutné prepočítať, pretože načítaný plán bol uložený bez dávky. Dávka sa môže od pôvodného plánu mierne líšiť.)
ChybaThe name of the beam or arc contains invalid characters. (Názov lúča alebo oblúka obsahuje neplatné znaky.)
ChybaThe name of the beam or arc is empty. (Názov lúča alebo oblúka je prázdny.)
ChybaThe name of the beam or arc contains either of the characters ‘(‘ or ‘)’. (Názov lúča alebo oblúka obsahuje niektorý zo znakov „(“ alebo „)“.)
Výstraha

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab support. (Množina údajov použitá ako vyrovnávacia množina bola zosnímaná [orientácia snímky] počas konfigurácie orientácie pre liečbu [orientácia snímky]. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab support. (Množina údajov použitá ako referenčná množina bola zosnímaná [orientácia snímky] počas konfigurácie orientácie pre liečbu [orientácia snímky]. Kontaktujte podporu Brainlab.)

ChybaThe treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Please consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Orientácia liečby pacienta nie je definovaná. Stav je kritický! Poraďte sa s podporou Brainlab a nepoužívajte aktuálny plán na liečbu.)
ChybaThe image and patient orientation for treatment of the current plan have not been acknowledged. This status is critical. Please consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Obraz a orientácia pacienta pri liečbe podľa aktuálneho plánu neboli potvrdené. Stav je kritický! Poraďte sa s podporou Brainlab a nepoužívajte aktuálny plán na liečbu.)
Výstraha

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object names]. These objects should be correctly segmented if required. (Plán označuje nasledujúci prázdny objekt alebo objekty ako PTV alebo OAR: [názvy objektov]. Ak je to potrebné, tieto objekty by mali byť správne segmentované.)

VýstrahaThe Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as Reference Set. (Výpočty dávok sú založené na referenčnej množine typu kužeľového lúča a môžu byť veľmi nepresné. Dôrazne sa odporúča vykonať aktualizovaný CT sken, ktorý sa používa ako referenčná množina.)
VýstrahaHeterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Korekcia heterogenity je vypnutá. Lôžko pridané k modelu tkaniva sa preto považuje za ekvivalent vody. Kontaktujte podporu Brainlab.)
InformáciaHeterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Korekcia heterogenity je vypnutá. Oblasť vo vnútri zaznamenanej kontúry pacienta sa preto považuje za ekvivalent vody. Kontaktujte podporu Brainlab.)
Výstraha

The plan intent is set to [plan intent value]. (Zámer plánu je nastavený na [hodnota zámeru plánu].)

Chyba

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique. Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support. (Note: Name comparison is case-insensitive). (Vyskytlo sa [počet duplikátov] lúčov alebo oblúkov, ktorých názvy nie sú jedinečné. Názvy týchto lúčov alebo oblúkov sú: [názvy duplikátov]. Kontaktujte podporu Brainlab. (Poznámka: Porovnávanie názvov nerozlišuje malé a veľké písmená).)

VýstrahaThe dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact Brainlab support. (Rozlíšenie dávky aktuálneho plánu prekračuje limit 10 mm. Kontaktujte podporu Brainlab.)
ChybaThe Alignment Set must be the same Slice Set as the Reference Set, however two different Slice Sets are used in this Treatment Plan. If you continue, in worst case, we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Množina vyrovnania musí byť rovnaká množina rezov ako referenčná množina, avšak v tomto liečebnom pláne sú použité dve rôzne množiny rezov. Ak budete pokračovať, v najhoršom prípade sa po exporte plánu a nastavení polohy pacienta pre liečbu objavia geometrické nepresnosti. Kontaktujte podporu Brainlab.)
InformáciaSome values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible ranges. (Niektoré hodnoty vybranej tabuľky konverzie z HU na ED sú mimo možných rozsahov.)
VýstrahaThe selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be used for any patient treatment. (Vybraná tabuľka konverzie z HU na ED je určená iba na schválenie a nemôže byť použitá na žiadnu liečbu pacienta.)
VýstrahaThe selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used for any patient treatment. (Vybraná tabuľka konverzie z HU na ED nie je schválená a nemôže byť použitá na žiadnu liečbu pacienta.)
VýstrahaThe machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible. (Profil zariadenia nebol overený spoločnosťou Brainlab. Liečba nie je možná.)
VýstrahaThe active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external source. Verify. (Aktívny profil zariadenia načítaný z aktuálneho plánu nie je uvedený v zozname nainštalovaných profilov zariadenia. Profil môže byť zastaralý alebo z externého zdroja. Overte to.)
ChybaThe isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (Súradnica izocentra sa nenachádza vo vnútri pacientovho tkaniva.)
InformáciaUnsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Nepodporovaný dávkový príkon. Kontaktujte podporu Brainlab.)
VýstrahaThe active machine profile is not approved. (Aktívny profil zariadenia nie je schválený.)
VýstrahaThe active machine profile and its beam data are not approved. (Aktívny profil zariadenia a jeho údaje lúča nie sú schválené.)
  
VýstrahaThe active machine profile is for acceptance only and must not be used for patient treatment. (Aktívny profil zariadenia je určený iba na schválenie a nemôže byť použitý na liečbu pacienta.)
Výstraha

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordinate prefix]. Contact Brainlab support. (Súradnica izocentra [názov súradnice] nemá pridelenú predponu [predpona súradnice]. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix]. Contact Brainlab support. (Liečebná skupina [názov skupiny] nemá pridelenú predponu [predpona skupiny]. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too long. Contact Brainlab support. (Názov súradnice izocentra [názov súradnice] nie je jedinečný alebo je príliš dlhý. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Chyba

The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact Brainlab support. (Názov liečebnej skupiny [názov skupiny] nie je jedinečný alebo je príliš dlhý. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Chyba

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is also used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Liečebná skupina [názov skupiny] používa identifikátor [názov identifikátora]. Tento však tiež používa nesúvisiaca súradnica izocentra. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate name] are each identified by a different number. The same number should be used where possible. If several treatment groups are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. Contact Brainlab support. (Liečebná skupina [názov skupiny] a jej súradnica izocentra [názov súradnice] sú identifikované rôznymi číslami. Ak je to možné, malo by sa používať rovnaké číslo. Ak sú k jednej súradnici izocentra pridelené viaceré liečebné skupiny, mali by sa používať jedinečné alfanumerické identifikátory. Kontaktujte podporu Brainlab.)

VýstrahaElement order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Poradie elementov a smer rotácie gantry by mohli byť na liečbu vylepšené.)
InformáciaThe plan contains closed fields (MLC). (Plán obsahuje uzavreté polia (MLC).)
InformáciaThe isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Izocentrum je zablokované (MLC). Prosím, overte to.)
InformáciaThe plan contains closed fields (jaws). (Plán obsahuje uzavreté polia (čeľuste).)
InformáciaThe isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Izocentrum je zablokované (čeľuste). Prosím, overte to.)
InformáciaThe jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Pozície čeľustí odkrývajú skrinku MLC. Kontaktujte podporu Brainlab.)
VýstrahaThe jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Čeľuste prekrývajú pole MLC. Prosím, overte to.)
VýstrahaThe planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws. Please check your plan carefully. (Pri aspoň jednom uzavretom páre lamiel nie je medzera medzi lamelami prekrytá čeľusťami. Dôkladne skontrolujte svoj plán.)
VýstrahaThe planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check your plan carefully. (Plánovaná medzera medzi lamelami aspoň jedného uzavretého páru lamiel je vo vzdialenosti 2 mm od okraja čeľuste a nemusí byť počas poskytnutia zakrytá čeľusťami. Dôkladne skontrolujte svoj plán.)
Informácia

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Maximálna veľkosť lúča je menšia než [hodnota rozlíšenia mriežky]. Presnosť výpočtu dávky môže byť obmedzená.)

Výstraha
For a considerable number of fields of the arc: (Pre značný počet polí oblúka:)

  • The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je menšie ako štvornásobok [hodnota rozlíšenia mriežky]. Presnosť výpočtov dávky môže byť obmedzená.)
  • The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je menšie ako štvornásobok rozlíšenia mriežky dávky. Presnosť výpočtov dávky môže byť obmedzená.)
VýstrahaApplication is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Aplikácia je v režime VYHĽADÁVAŤ. Export nie je možný.)
InformáciaThis treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values (SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at the scanner before using them. (Tento liečebný plán obsahuje množiny obrazov, ktoré obsahujú mieru hromadenia (SUV). Zobrazené hodnoty SUV sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu PET skenera. Pred použitím vždy porovnajte zobrazené hodnoty s hodnotami SUV získanými priamo zo skenera.)
InformáciaThis data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Tieto údaje možno použiť len na spustenie do prevádzky a porovnanie plánov, nie však na vytvorenie klinických liečebných plánov. Export nie je možný.)
Výstraha

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than gantry upper angle [gantry upper angle]°. (Spodný uhol gantry [spodný uhol gantry]° roviny oblúka [názov oblúka] je väčší než horný uhol gantry [horný uhol gantry]°.)

Chyba

Gantry angles [gantry lower angle]° – [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc name] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. (Uhly gantry [spodný uhol gantry]° – [horný uhol gantry]° roviny oblúka [názov oblúka] nemajú minimálne požadované rozpätie oblúka [rozpätie oblúka]°.)

Chyba

Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selected machine profile. (Uhol stola [uhol stola]° roviny oblúka [názov oblúka] je nekompatibilný s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba

Gantry angles [gantry lower angle]° – [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc name] are incompatible with the selected machine profile. (Uhly gantry [spodný uhol gantry]° – [horný uhol gantry]° roviny oblúka [názov oblúka] sú nekompatibilné s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba

Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Duplicitné definície roviny oblúka pre uhly stola [uhly stola].)

ChybaCoplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Koplanárne definície roviny oblúka pre uhly stola [uhly stola].)
Chyba

Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selected machine profile. (Uhol kolimátora [uhol kolimátora]° roviny oblúka [názov oblúka] je nekompatibilný s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba

The boost’s Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Coverage Volume [volume]%. (Tolerovaný objem pokrytia boostu [objem] % je väčší než želaný objem pokrytia [objem] %.)

Chyba

The boost’s maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription dose [dose] Gy. (Hranica maximálnej dávky boostu [dávka] Gy je menšia než predpísaná dávka [dávka] Gy.)

Chyba

The boost’s prescription dose constraint [boost reference dose] Gy is less than the target’s prescription dose [ptv reference dose] Gy. (Hranica predpísanej dávky boostu [referenčná dávka boostu] Gy je menšia než predpísaná dávka cieľa [referenčná dávka PTV] Gy.)

ChybaSRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is set. (Pre boost je zvolený režim Predpis SRS, no nie je nastavená žiadna hranica maximálnej dávky.)
ChybaIDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% – [maximum IDL]%. (Predpis IDL [aktuálne IDL]% je mimo povoleného rozsahu [minimum IDL]% – [maximum IDL]%.)
ChybaThe clinical protocol has unsupported version $version. (Klinický protokol má nepodporovanú verziu $version.)
Informácia

[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [protocol type]. ([Klinická indikácia] [názov protokolu] je z predchádzajúcej verzie aplikácie: [typ protokolu].)

Chyba

The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (Najdôležitejší orgán OAR [názov OAR] nie je súčasťou zoznamu obmedzení OAR.)

Chyba

Constraint # [number] of OAR [oar name]: relative volume is out of range: [volume]%. (Obmedzenie # [číslo] OAR [názov OAR]: relatívny objem je mimo rozsahu: [objem] %.)

Výstraha

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These objects will not be taken into account during optimization. (Aktuálny liečebný plán obsahuje objekty, ktoré buď nie sú uvedené v protokole alebo sú ignorované, pretože majú nesprávnu úlohu/typ. Tieto objekty nebudú pri optimalizácii zohľadnené.)

Names of ignored objects: (Názvy ignorovaných objektov:)

Výstraha

The protocol contains object types that are not available for the current treatment plan. These object types will not be taken into account during optimization. (Protokol obsahuje typy objektov, ktoré v aktuálnom liečebnom pláne nie sú dostupné. Tieto objekty nebudú pri optimalizácii zohľadnené.)

Missing types: (Chýbajúce typy objektov:)

Výstraha

The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will not be displayed: [hidden dose lines]. (Nasledujúce krivky dávky prekračujú predpísanú dávku [dávka] Gy a nebudú zobrazené: [skryté krivky dávky].)

Chyba

The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Coverage Volume [volume]%. (Tolerovaný objem pokrytia [objem] % je väčší než želaný objem pokrytia [objem] %.)

Chyba

The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription dose [dose] Gy. (Hranica maximálnej predpísanej dávky [dávka] Gy je menšia než predpísaná dávka [dávka] Gy.)

ChybaSRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (Je zvolený režim Predpis SRS, no nie je nastavená žiadna hranica maximálnej dávky.)
VýstrahaThe selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Vybraný klinický protokol je určený len na účely zabezpečenia kvality zariadenia. Nie je určený na klinické použitie.)
VýstrahaThe selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only. Not for clinical use. (Vybraný klinický protokol je určený len na demo účely zabezpečenia kvality zariadenia. Nie je určený na klinické použitie.)
VýstrahaThe selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical use. (Vybraný klinický protokol je určený len na demo účely. Nie je určený na klinické použitie.)
VýstrahaVMAT deliverability warning: (Upozornenie o poskytnuteľnosti VMAT:)
Výstraha

The PTV overlaps with the following OARs: [oar names]. This can lead to poor plan results. (PTV sa kryje s nasledujúcimi OAR: [názvy OAR]. Môže to spôsobiť nekvalitné výsledky plánu.)

Výstraha
For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Pre značné množstvo polí oblúka je zodpovedajúca veľkosť poľa mimo rozsahu nameraných veľkostí poľa:)

  • it is smaller than the depth dose field size range (je menšia než je rozsah veľkosti hĺbky poľa dávky)

  • it is larger than the depth dose field size range (je väčšia než je rozsah veľkosti hĺbky poľa dávky)

  • it is smaller than the scatter jaw-field size range (je menšia než rozsah rozptylu veľkosti poľa čeľuste)

  • it is larger than the scatter jaw-field size range (je väčšia než rozsah rozptylu veľkosti poľa čeľuste)

  • it is larger than the scatter MLC-field size range (je väčšia než rozsah rozptylu veľkosti poľa MLC)

  • it is smaller than the scatter MLC-field size range (je menšia než rozsah rozptylu veľkosti poľa MLC)

Výstraha

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Technical Reference Guide Brainlab Physics for more details. (Nedostatočné údaje o rozptyle v tabuľke pre veľkosť poľa čeľuste [veľkosť poľa] mm: hodnota pre veľkosť poľa MLC [veľkosť poľa] mm by mala byť nameraná a nie skopírovaná. Viac podrobností nájdete v Technickej referenčnej príručke Fyzikálnych princípov Brainlab.)

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07