Spine SRS

Tartalomjegyzék

Tabuľka Plan Analysis

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity) „Zap., Vyp.“Softvér podporuje dva režimy predpisu dávky. Líšia sa v homogenite zamýšľanej PTV dávky.

 1. Režim Predpis SRS „Vyp.“
  • Definované pokrytie, napr. Dávka (99 % obj.) = 16 Gy
  • (voliteľné) Hranica Maximálnej dávky, napr. Dávka (1 % obj.) ≤ 20 Gy

  Prvý režim (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) „Vyp.“) sa používa, ak je určité pokrytie PTV žiadané (napr. Dávka (99 % obj.) = 16 Gy), ale predpis neobsahuje jasne definovanú maximálnu dávku, ktorá bude poskytnutá v budúcom liečebnom pláne. Môže existovať hranica maximálnej dávky, ktorá nesmie byť prekročená, no optimalizér môže slobodne vybrať maximálnu dávku, ktorá je menšia než daná hranica. Tento režim sa používa na vytvorenie pomerne homogénnej distribúcie dávky PTV, ktorá sa využíva vo frakcionovanej rádioterapii. Tento režim je jediný režim podporovaný v softvérovej verzii 1.0.

 2. Režim Predpis SRS „Zap.“
  • Definované pokrytie, napr. Dávka (99 % obj.) = 16 Gy
  • (povinné) Hranica želanej dávky, napr. Dávka (1 % obj.) = 20 Gy

  Druhý režim (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) „Zap.“) sa používa, keď majú byť dve hranice splnené súčasne, určité pokrytie PTV a jasne definovaná maximálna dávka budú v liečebnom pláne dosiahnuté. V tomto prípade nie je maximálna dávka považovaná za hornú hranicu, ale za želanú dávku (Poznámka: Toto nijakým spôsobom nesúvisí so želanou dávkou nástroja iPlan RT Dose). Tento režim by mal byť preto použitý zvyčajne na vytvorenie pomerne nehomogénnej distribúcie dávky PTV, využívanej v stereotaktickej rádiochirurgii (SRS, odtiaľ pochádza názov tohto režimu).

  Alternatívou k špecifikovaniu pokrytia dávky D1 a maximálnej dávky D2 je špecifikovanie nehomogenity z hľadiska percentuálnej hodnoty izodózovej krivky (% IDL). To môžete urobiť tak, že zadáte pokrytie dávky D1 (napr. 25 Gy) a hodnotu P %IDL < 100 % (napr. 83,3 %). To automaticky nastaví maximálnu dávku D2 na D1 / P (napr. 30 Gy).

  Editovacie pole na vykonávanie tejto funkcie je dostupné iba v režime Advanced Editing (pozri nižšie).

JazdceJazdce VMAT nájdete v tabuľke analýzy plánu na ľavej strane usporiadaní Overview a Gallery View.

Jazdec funkcie Normal Tissue Sparing

Kontroluje dôležitosť šetrenia zdravého tkaniva okolo PTV. To zahŕňa orgány OAR, no siaha aj do všetkých ostatných oblastí mimo PTV.

Optimalizácia interne vytvorí takzvaný „kruhový objekt“, ktorý obaľuje (no nezahŕňa) PTV. Je hrubý 35 mm a pred používateľom je úplne skrytý. Rozsah je od Low po High. Vo všetkých zvoliteľných polohách sa optimalizér snaží dávku do zdravého tkaniva znížiť, no zníženie dávky pre zdravé tkanivo je iné pri každej polohe. Dôkladnejšia ochrana zdravého tkaniva produkuje lepšie (t. j. nižšie) hodnoty CI a GI. Kvôli lepšej reprodukovateľnosti výsledkov optimalizácie sú všetky jazdce diskretizované.

Jazdec funkcie Modulation

Jazdec funkcie Modulation riadi množstvo modulácie v liečebnom pláne. Modulácia je určená:

 • Počtom monitorových jednotiek

 • Veľkosťou kolísania medzi monitorovými jednotkami kontrolných bodov všetkých oblúkov
 • Rozsahom pohybu listov medzi kontrolnými bodmi

 • Rozsahom „pohybu“ listov v rámci jedného segmentu

 • Veľkosťou segmentov (menšie veľkosti poľa zodpovedajú zvýšeniu modulácie)

Optimalizácia sa snaží znížiť množstvo modulácie bez ohľadu na to, ktorá poloha jazdca je použitá, no jazdec určuje jej dôležitosť. Rozsah je od Low po High moduláciu.

Nastavenia obmedzení Off, Smart a Strict

Nastavenia obmedzení Off, Smart a Strict regulujú dôležitosť každého jednotlivého obmedzenia DVH.

NastaveniePopis

Off

Nastavenie jazdca na Off znamená, že obmedzenie nebude počas optimalizácie zohľadnené. Tým pádom, ak sú všetky obmedzenia daného orgánu OAR nastavené na Off, OAR bude prakticky ignorovaný.

Smart

 • Nastavenie jazdca na Smart znamená, že OAR je zohľadnené normálnym spôsobom.

 • Optimalizér vidí obmedzenie a penalizuje akékoľvek porušenie. No keďže sa často nájdu iné ciele optimalizácie, ktoré pôsobia proti splneniu obmedzenia, konečný liečebný plán môže aj tak porušovať jedno alebo viac obmedzení. Aby ste OAR pripísali väčšiu dôležitosť (a tým pádom aj obmedzeniam, ktoré sa naň vzťahujú), použite jazdec funkcie Weighting na nastavenie položky Most Important OAR, ktorá je predvolená v klinickom protokole alebo jazdec funkcie Guardian pre všetky orgány OAR okrem položky Most Important OAR (pozri nižšie).

Strict

 • Nastavenie jazdca na Strict znamená, že obmedzeniu je pripísaná veľmi veľká dôležitosť.

 • Ak je obmedzenie počas optimalizácie porušené, optimalizér dá prednosť obmedzeniu pred cieľom a ten zmení na nižšiu hodnotu dávky. Ak je napríklad obmedzenie nastavené na Strict na 12 Gy a toto obmedzenie je porušené, optimalizér zníži svoj cieľ na nižšiu hodnotu (napr. 10 Gy), zatiaľ čo skutočné obmedzenie zostane nezmenené (12 Gy). Tento proces zvýši podmienku, ktorá penalizuje porušenie tohto obmedzenia a tak efektívne zvýši jeho dôležitosť. Optimalizér sa preto snaží dodržať obmedzenie. Existujú však prípady, kedy vyhrajú iné časti cieľovej funkcie.

Guardian

Nastaví dôležitosť OAR vo vzťahu k ostatným OAR a cieľom.

Jazdec pre funkciu Most Important OAR neexistuje, pretože túto funkciu zastupuje jazdec položky Weighting (pozri nižšie), ktorá vykonáva to isté ako Most Important OAR (a viac).

Weighting

Reguluje kompromis medzi PTV a OAR prispôsobením:

 • Dôležitosti cieľov (PTV a boost) v porovnaní s orgánmi OAR. Poloha jazdca úplne vľavo (Target) znamená, že väčšia váha je pridelená cieľom (PTV a boost).
 • Jazdca Guardian funkcie Most Important OAR. Poloha jazdca úplne vpravo (OAR) znamená, že väčšia váha je pridelená funkcii Most Important OAR.
 • Iba pre režim Predpis SRS „vyp.“:
  • Dôležitosť splnenia Maximum Dose Constraint cieľov (poloha jazdca vľavo znamená, že väčšia váha je pridelená položke Maximum Dose Constraint).
  • Dôležitosť homogénnej dávky v cieľových objektoch (poloha jazdca vľavo znamená, že väčšia váha je pridelená homogénnej dávke).
 • Zníženia objemu pokrytia PTV v prípade, že je obmedzenie funkcie Most Important OAR porušené. Ak je jazdec úplne vpravo, znamená to uvoľnenejší objem pokrytia PTV, tzn. väčšiu odchýlku od ideálneho objemu pokrytia, ak je požadované splnenie akéhokoľvek striktného obmedzenia vo funkcii Most Important OAR. Vysvetlenie, ako je mechanizmus znižovania objemu pokrytia PTV použitý na nájdenie najvhodnejšieho kompromisu medzi pokrytím PTV a ochranou OAR, nájdete v ďalšej časti o objektoch „halo“.
Poloha jazdca úplne vľavo (Target) je špeciálna v tom, že:

 • Vypne možnosť nastavenia striktného obmedzenia pre Most Important OAR.

 • Úplne vypne zníženie objemu pokrytia PTV. Tým pádom je splnenie

  ideálneho objemu pokrytia garantované.

Farebné indikátory

PTV

 • Pokrytie:
  • Objem pri „Dávke pokrytia“ nad „Želaným objemom“: zelená
  • Objem pri „Dávke pokrytia“ pod „Želaným objemom“, ale nad „Tolerovaným objemom“: žltá
  • Objem pri „Dávke pokrytia“ pod „Želaným objemom“, a pod „Tolerovaným objemom“: červená
 • Maximum Dose Constraint vo vypnutom režime Predpis SRS:
  • Dávka pod „Hraničnou dávkou maximálnej dávky“: zelená
  • Dávka nad „Hraničnou dávkou maximálnej dávky“, relatívna odchýlka dávky pod „Tolerovanou odchýlkou dávky hranice maximálnej dávky“: žltá
  • Dávka nad „Hraničnou dávkou maximálnej dávky“, relatívna odchýlka dávky nad „Tolerovanou odchýlkou dávky hranice maximálnej dávky“: červená
 • Desired Dose Constraint v zapnutom režime Predpis SRS:
  • Relatívna odchýlka dávky pod „Tolerovanou odchýlkou dávky hranice želanej dávky“: zelená
  • Relatívna odchýlka dávky nad „Tolerovanou odchýlkou dávky hranice želanej dávky“: červená

OAR

 • Hranica:
  • Dávka pod „Hraničnou dávkou“: zelená
  • Dávka nad „Hraničnou dávkou“, relatívna odchýlka dávky pod „Tolerovanou odchýlkou dávky“: žltá
  • Dávka nad „Hraničnou dávkou“, relatívna odchýlka dávky nad „Tolerovanou odchýlkou dávky“: červená

Advanced Editing „Zap.“, „Vyp.“Funkcia Advanced Editing je predvolená ako vypnutá („vyp.“). V tomto režime máte možnosť vybrať nastavenie protokolu a oblúka a upravovať polohy všetkých jazdcov. To zvyčajne stačí na vytvorenie liečebného plánu vysokej kvality pre väčšinu pacientov.

Ak vyžadujete väčšiu kontrolu nad výsledkom optimalizácie, môžete režim Advanced Editing zapnúť („zap.“). V tomto režime je možné dodatočne meniť nasledujúce parametre:

 • Nastavenie oblúka (uhol ožarovacieho stola, začiatočný a konečný uhol gantry) v nástroji Beam’s Eye View.
 • Pokrytie PTV: Ideálny objem, Tolerovaný objem, Dávka.
 • Hranica maximálnej/želanej dávky PTV: Objem a dávka.
 • Iba pre zapnutý režim Predpis SRS: %IDL hodnota (pozri vyššie).
 • Ciele OAR definované používateľom. Softvér rozlišuje medzi obmedzeniami a cieľmi. Obmedzenia sú klinické hodnoty a používajú sa na určenie, či OAR dostane príliš veľkú dávku alebo nie (ovplyvňuje farbu indikátora porušenia obmedzenia). Sú bližšie určené v šablóne Protocol. Naopak ciele nemajú žiaden priamy klinický význam a používajú sa iba na nasmerovanie optimalizéra správnym smerom. Vo všeobecnosti každé obmedzenie vložené do šablóny Protocol automaticky vytvorí cieľ (v rovnakej dávke a objeme). V režime Advanced Editing môže používateľ zmeniť hodnotu dávky cieľa použitú počas optimalizácie. Farba indikátora porušenia obmedzenia je stále daná pôvodným obmedzením (keďže má klinický význam), optimalizér však bude vidieť iba cieľ a konať podľa toho (striktnejšie alebo menej striktne ako s pôvodným obmedzením, v závislosti od upravenej hodnoty dávky).

 • Normalizácia k obmedzeniu alebo cieľu. Je možné kliknúť na skutočnú hodnotu dávky v tabuľke analýzy plánu na škálovanie liečebného plánu, aby sa dodržalo zodpovedajúce obmedzenie (pre PTV aj OAR).
 • Škálovať priamo počet monitorových jednotiek. Kliknutie na počet monitorových jednotiek v tabuľke analýzy plánu vám umožní zadať škálovací faktor (v percentách), ktorý môžete aplikovať na liečebný plán.
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07