Spine SRS

Tartalomjegyzék

Tabuľka Plan Analysis

Ponuka tabuľky Plan AnalysisČ.

Komponent

Nastavenie jazdca na PTV:

Weighting: Nastaví dôležitosť PTV oproti orgánom OAR pre výpočet.

Váženie smerom k PTV (úplne vľavo):

 • Vypne akékoľvek striktné obmedzenie pre najdôležitejšie OAR

 • Garantuje, že predpísaný objem PTV bude splnený (pokiaľ nepoužívate Dose Shaper, pozri nižšie)

Váženie smerom k PTV spôsobí:

 • Vyššie pokrytie PTV objemu

 • Vyššia homogenita dávky PTV

 • Lepšie naplnenie hornej hranice dávky

Váženie smerom k OAR spôsobí:

 • Lepšie naplnenie obmedzení OAR

 • Lepšie šetrenie zdravého tkaniva

 • Uvoľnenejší predpis objemu PTV

Normal Tissue Sparing: Kontroluje dôležitosť šetrenia všetkého zdravého tkaniva okolo PTV.

Hodnota High šetrenia zdravého tkaniva spôsobuje:

 • Strmší gradient dávky

 • Nižšie (lepšie) hodnoty CI a GI

Modulation: Kontroluje množstvo modulácie nastavením VMAT komponentov dávkovej modulácie.

Hodnota modulácie High spôsobuje:

 • Vyšší počet monitorových jednotiek

 • Väčší pohyb listov medzi kontrolnými bodmi

 • Väčší pohyb listov v rámci jedného segmentu

 • Menšie veľkosti poľa

 • Kolísanie medzi monitorovými jednotkami kontrolných bodov všetkých oblúkov

Nastavenie funkcie Modulation na Low (najnižšie možné nastavenie) nevytvorí dynamický konformálny oblúk. Naopak, toto nastavenie spôsobí deaktiváciu dávkovej modulácie (napr. žiadna zmena v dávkovom príkone a rýchlosti gantry) medzi kontrolnými bodmi. Výsledné liečebné plány sú podobné plánom dynamických konformálnych oblúkov z nástroja iPlan RT Dose s manuálne upravenými polohami listov. To môže spôsobiť, že liečebné plány budú mať menej náročné požiadavky na kontrolu kvality.

Nastavenia pre PTV, PTV – boost a boost:

 • Prescription: Počet frakcií a predpísaná dávka

 • Predpísaný objem: Požadovaný percentuálny objem PTV, ktorý by mal byť pokrytý predpísanou dávkou
 • D%/DMAX: Maximálne/želané obmedzenie dávky na PTV

Nastavenia jazdca pre najdôležitejší orgán OAR:

Hranice objemu dávky: Maximálny objem najdôležitejšieho orgánu OAR, ktorý môže prijať naznačenú dávku a ktorého dôležitosť môže byť zmenená prispôsobením jazdcov.

 • Off: Obmedzenie OAR nebude pri optimalizácii zohľadnené.

 • Smart: Optimalizér bude penalizovať akékoľvek porušenie obmedzenia OAR. Bude však pri tom aj tak brať do úvahy ostatné obmedzenia.

 • Strict: Obmedzeniu OAR je priradená veľmi veľká dôležitosť.

Nastavenia jazdca pre všetky ostatné orgány OAR:

 • Guardian: Nastaví dôležitosť vybraného OAR v závislosti od ostatných OAR a PTV.

 • Hranice objemu dávky: Maximálny objem orgánu OAR, ktorý môže prijať naznačenú dávku a ktorého dôležitosť môže byť zmenená prispôsobením jazdcov.

Zvoľte Configuration, aby ste otvorili zoznam dostupných možností šablón Protocol a Setup a zapli režim Advanced Editing (pozri nižšie).

Farebné kruhové symboly označujú najvážnejšie porušenie príslušných obmedzení. Napríklad, ak je dávka pokrytia splnená (zelená), ale dávka pre želané obmedzenie prevyšuje povolenú odchýlku (červená), symbol bude červený.

Ďalšie kruhové symboly pre objekty:

 • Nepriehľadný sivý kruh: Dávka pre objekt nie je k dispozícii alebo pre objekt nebolo definované žiadne obmedzenie

Farebné hodnoty dávky/objemu v tabuľke Plan Analysis sú definované nasledovne:

 • Pre PTV/PTV-Boost/Boost:

  • Dávka pokrytia:
   • Zelená: Dávka pokrytia je splnená
   • Žltá: Dávka pokrytia nie je splnená pre objem pokrytia, ale pre tolerovaný objem pokrytia je splnená
   • Červená: Dávka pokrytia nie je splnená pre tolerovaný objem pokrytia
  • Hranica maximálnej dávky (iba pre režim predpisu bez SRS):
   • Zelená: Dávka je pod hranicou
   • Žltá: Dávka prevyšuje hranicu, ale je v rámci povolenej odchýlky
   • Červená: Dávka prevyšuje hranicu aj povolenú odchýlku
  • Hranica želanej dávky (iba pre režim predpisu SRS):
   • Zelená: Dávka je v rámci povolenej odchýlky
   • Červená: Dávka prevyšuje povolenú odchýlku v jednom zo smerov (nad alebo pod)
 • Pre OAR:

  • Zelená: Dávka je ≤ hranica
  • Žltá: Dávka prevyšuje hranicu, ale je v rámci povolenej odchýlky
  • Červená: Dávka prevyšuje rozsah povolenej odchýlky hranice
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07