Spine SRS

Tartalomjegyzék

Informačné správy (zobrazené s ikonou i)

Zoznam správ

 • Export platforms have identical names. (Exportné platformy majú rovnaké názvy.)
 • Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Export do [destinácia exportu] bol neúspešný kvôli nedostatočným prístupovým právam.)
 • Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Export do [destinácia exportu] bol neúspešný kvôli nedostatočnému voľnému miestu na disku.)
 • Export to [export destination] failed. (Export do [destinácia exportu] bol neúspešný.)
 • Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported. (Liečebný plán bol rozdelený skupinami frakcií a bol exportovaný viac ako jeden plán RT.)
 • Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions will not be exported. (Boli zistené oblasti lôžka, ktoré sa nepretínajú s množinou rezov. Oblasti, ktoré sa nepretínajú, nebudú exportované.)
 • Contour points were reduced (Kontúrové body boli zredukované)
 • Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image data set. (Štruktúra [názov objektu] bola zmenená pre export, pretože bola rekonštruovaná v referenčnej množine obrazových údajov.)
 • Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image data set and appears to be too small. (Štruktúra [názov objektu] nemôže byť exportovaná, pretože bola rekonštruovaná v referenčnej množine obrazových údajov a javí sa ako príliš malá.)
 • Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now references more than one beam. (Dávka lúča bola exportovaná, no jeden alebo viac lúčov je rozdelených. Preto objekt Dávka RT teraz odkazuje na viac ako jeden lúč.)
 • The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and dose export for the entire plan was used. (Objekt Objem dávky RT neobsahuje referenciu plánu, pretože plán bol rozdelený a bol použitý export dávky pre celý plán.)
 • [clinical indication] [protocol name] is not available. Name is used in multiple files: [file 1], [file 2]. ([Klinická indikácia] [názov protokolu] nie je dostupná. Názov je použitý vo viacerých súboroch: [súbor 1], [súbor 2].)
 • Image Modality (XT) not supported (Modalita obrazu (XT) nie je podporovaná)
 • DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application. (Obraz(y) DICOM modality XT nemôžu byť aktuálnou verziou aplikácie spracované.)
 • An error occurred while loading. (Pri načítaní došlo k chybe.)
 • Unsupported data found. (Boli nájdené nepodporované údaje.)
 • Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for completeness. (Pri načítaní sa zistili nepodporované údaje. Dôkladne skontrolujte úplnosť údajov pacienta.)
 • Plan not valid for this application. (Plán nie je pre túto aplikáciu platný.)
 • This plan has an invalid format. (Tento plán má neplatný formát.)
 • The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Plán, ktorý má byť načítaný, je vo formáte, ktorý sa nedá interpretovať.)
 • An error occurred while loading. (Pri načítaní došlo k chybe.)
 • Multiple plans selected. (Je zvolených viacero plánov.)
 • More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Na načítanie je zvolený viac ako jeden plán. Vráťte sa späť a zvoľte iba jeden plán.)
 • Continuing the optimization of a plan created with a version of the application other than the current one is not supported. (Pokračovanie v optimalizácii plánu vytvoreného v inej ako aktuálnej verzii aplikácie nie je podporované.)
 • Continuing the optimization of a plan created with a previous version of the application is not supported. (Pokračovanie v optimalizácii plánu vytvoreného v predchádzajúcej verzii aplikácie nie je podporované.)
 • Detected a problem with the linac constraints. The following problem(s) occurred: (Bol zistený problém s obmedzeniami urýchľovača. Vyskytli sa nasledujúce problémy:)
 • The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or fluence mode. (PTV je príliš veľké a preto nemôže byť s aktuálnym MLC a/alebo režimom fluence dostatočne ožiarené.)
 • Dose in PTV, PTV-Boost, or Boost cannot be calculated. This can e.g. happen if parts of the PTV are located outside the outer contour, or if the Boost is identical to the PTV. (Dávka v PTV, PTV-boost alebo Boost sa nedá vypočítať. Toto sa môže stať, napríklad, ak sú časti PTV umiestnené mimo vonkajšej kontúry alebo ak je Boost identický s PTV.)
 • The External Outer Contour [contour name] has been removed. (Externá vonkajšia kontúra [názov kontúry] bola odstránená.)
 • The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (Externá vonkajšia kontúra [názov kontúry] sa nedá použiť. Bola odstránená.)

 • Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer Contour. Go back to the selected data and check this. (Našlo sa viacero externých vonkajších kontúr. Musí byť presne jedna externá vonkajšia kontúra. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion and check this. (Objekt [názov objektu] nie je syntetizovaný so žiadnou množinou obrazov. Vráťte sa do nástroja Smartbrush a Image Fusion a skontrolujte to.)

 • Empty object found. (Bol nájdený prázdny objekt.)
 • The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection. (Objekt [názov objektu] je prázdny. Správne zvýraznite obrys objektu, alebo ho odstráňte z výberu.)

 • Empty objects found. (Boli nájdené prázdne objekty.)
 • The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them from the selection. (Nasledujúce objekty sú prázdne: [názvy objektov]. Správne zvýraznite obrysy objektov, alebo ich odstráňte z výberu.)

 • The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check this. (Množina obrazov objektu [názov objektu] sa nenačítala. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • Multiple objects are named identically. (Viacero objektov je pomenovaných rovnako.)
 • Found more than one object with name [object name]. The objects’ names must be unique. Go back to the selected data and check this. (Našiel sa viac ako jeden objekt s názvom [názov objektu]. Názvy objektov musia byť jednoznačné. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • The following objects have identical names: [object names] The objects’ names must be unique. Go back to the selected data and check this. (Nasledujúce objekty majú rovnaké názvy: [názvy objektov]. Názvy objektov musia byť jednoznačné. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check this. (Plánovacie CT je deformované. Nesmie byť deformované. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check this. (Plánovacie CT je lokalizované. Nesmie byť lokalizované. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • The planning image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to the selected data and check this. (Plánovacia množina obrazov nemá CT modalitu. Musí to byť množina obrazov CT. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the selected data and check this. (Plánovacie CT nie je obraz v polohe na chrbte. Podporované sú len obrazy v polohe na chrbte. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back to the Selected Data and check this. (Plánovacie CT nie je množina obrazov s hlavou napred. Sú podporované iba obrazy s hlavou napred. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Plánovacie CT je Cone Beam CT. Môže to viesť k značne nepresným výpočtom dávky, a preto to nie je povolené. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to the selected data and check this. (Plánovacie CT obsahuje naklonené rezy obrazov. Naklonené rezy obrazov nie sú povolené. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
 • The planning CT has too many slices. (Plánovacie CT obsahuje príliš veľa rezov.)
 • The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices is supported. Go back to the selected data and check this. (Plánovacie CT má [počet rezov] rezov. Podporovaných je maximálne [počet rezov] rezov. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • Multiple image sets with Modality CT were found. There must be exactly one image dataset with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Našlo sa niekoľko množín obrazov s CT modalitou. Musí byť presne jedna množina obrazových údajov s CT modalitou. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Nenašla sa žiadna množina obrazov s CT modalitou. Musí byť presne jedna množina obrazových údajov s CT modalitou. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

 • Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nie všetky množiny obrazov sú syntetizované. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
 • Object [object name] is set to invisible. (Objekt [názov objektu] je nastavený ako neviditeľný.)
 • Volume of object(s) too small. (Objem objektu/objektov je príliš malý.)

 • The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Nasledujúce objekty sú príliš malé: [názvy objektov]. Povolené sú len objekty s objemom vyšším ako [objem] mm³. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
 • There were unspecified problems during import. (Počas importu sa vyskytli nešpecifikované problémy.)
 • Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (RT Plan nemožno uložiť. Kontaktujte podporu Brainlab.)
 • The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Načítaný plán bol vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie softvéru. Optimalizácia, uloženie a export nie sú možné. Ak chcete spustiť novú optimalizáciu, vyberte iný klinický protokol.)

 • The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled. (Skončila platnosť licencie pre túto aplikáciu. Optimalizácia, uloženie a export nie sú možné.)

 • The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot continue. (Skončila platnosť licencie pre túto aplikáciu, ale nebol načítaný žiadny plán. Aplikácia nemôže pokračovať.)
 • No more than one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (Je povolený iba jeden najdôležitejší orgán OAR. Momentálne je ich:)
 • Arc Duplication added [number of arcs] arc(s), therefore the total number of arcs is [number of arcs]. Manual modification of arcs is not possible. (Funkcia Duplikácia oblúkov pridala [počet oblúkov] oblúk(ov), celkový počet oblúkov je teda [počet oblúkov]. Manuálna úprava oblúkov nie je možná.)
 • Failed to calculate the tissue model. (Výpočet modelu tkaniva bol neúspešný.)
 • No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (Nenašlo sa žiadne PTV. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
 • Boost is partly outside of PTV. (Boost sa nachádza čiastočne mimo PTV.)
 • The boost object [boost name] is outlined partly outside of the PTV object [PTV name]. The boost object must be fully enclosed within the PTV. Go back to the selected data and check this. (Objekt boost [názov boostu] je vyznačený čiastočne mimo objektu PTV [názov PTV]. Objekt boost musí byť plne zahrnutý v rámci PTV. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
 • Multiple PTVs found. (Bolo nájdených niekoľko PTV.)
 • The following PTVs were found: [PTV names] Only one PTV and possibly a single enclosed boost are allowed. Go back to the selected data and check this. (Našli sa nasledujúce PTV: [názvy PTV]. Je povolený len jeden PTV a jediný zahrnutý boost. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
 • The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS. To treat this target, combine the volumes into a single target volume. (Cieľ liečby pozostáva z oddelených objemov. Toto aplikácia Spine SRS nepodporuje. Aby ste tento cieľ mohol liečiť, zlúčte objemy do jedného cieľového objemu.)
 • Volume of some Object(s) too small. (Objem niektorého objektu/objektov je príliš malý.)
 • The following Objects were found to be too small: [object names] Only Objects with volume bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Nasledujúce objekty sú príliš malé: [názvy objektov]. Povolené sú len objekty s objemom vyšším ako 0,01 cm³. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
 • Boost volume too big. (Objem boostu je príliš veľký.)
 • The volume of the boost object [boost name] has to be smaller than the volume of the PTV object [PTV name] by at least 0.01cm³. Please go back to the selected data and check this. (Objem objektu boost [názov boostu] musí byť menší než objem objektu PTV [názov PTV] aspoň o 0,01 cm³. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
 • Dose calculation failed. Contact Brainlab support. (Výpočet dávky nebol úspešný. Kontaktujte podporu Brainlab.)
 • Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields in order to have decent accuracy of calculation results. (Dávka pre plán sa vypočíta pomocou algoritmu Pencil Beam. Z dôvodu malej veľkosti PTV je pravdepodobné, že plán definuje značné množstvo malých polí (veľkosť štvorcového poľa ekvivalentná 10 mm alebo menšia). Pre dosiahnutie prijateľnej presnosti výsledkov výpočtu sa pre takéto malé polia odporúča použiť algoritmus Monte Carlo.)
 • Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Výpočet dávky je založený na špeciálnej množine: Kontrastné CT.)
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07