Spine SRS

Tartalomjegyzék

Export do aplikácie DICOM

Dialógové okno Export do aplikácie DICOMSoftvér exportuje plány do aplikácie DICOM automaticky. Počas exportu sa objaví dialógové okno.

Zhoda s predpismi DICOM

Export do aplikácie DICOM je možný až po vykonaní optimalizácie plánu. Softvér používa ako protokol prenosu knižnicu DICOM 3.0 Merge na doručenie informácií systémom tretích strán. DICOM uľahčuje interoperabilitu systémov od rôznych predajcov. Aplikácia DICOM RT (Rádioterapia) použitá v tomto softvéri je najnovšia podskupina objektov DICOM, ktorá sa používa na prenos špecifických digitálnych obrazov, grafických a neobrazových údajov medzi dvoma alebo viacerými systémami.

Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na najnovšie Vyhlásenie o zhode s predpismi DICOM na: www.brainlab.com/DICOM.

Konfigurácia DICOM vykonaná aplikáciou Brainlab v žiadnom prípade negarantuje, že interoperabilita bude vždy správna. Používatelia musia overiť, že ich zariadenie je plne funkčné a produkuje presné výsledky.

Varovanie
Upozornenie
Upozornenie
Upozornenie

Rozhrania DICOM tretích strán

Podľa predpisov IEC 62083 sa musí overiť správnosť vstupných údajov a kompletné plány liečby musia byť náležite posúdené a schválené kvalifikovaným personálom.

Varovanie
Upozornenie

Poznámky o bezpečnosti

Upozornenie

Súbory exportných platforiem

V závislosti od zamýšľaného následného použitia exportovaných údajov DICOM vo vašej klinike sú rôzne súbory exportných platforiem vopred definované podľa vašich požiadaviek vaším špecialistom podpory Brainlab.

  • Dostupné možnosti počas exportu sa zľahka líšia v závislosti od nastavení konfigurovaných v súbore exportnej platformy vybranej pre aktuálny archív.
  • Z bezpečnostných dôvodov môžu byť súbory exportnej platformy na liečebné plány upravované iba zamestnancom podpory Brainlab.
  • Použitie predvolenej exportnej platformy môže spôsobiť nesprávnu liečbu.
  • Pamätajte, že ak technik podpory zmení režim exportu dávky z Plan na Beam, a je definovaný vysoký počet lúčov s veľkým objemom dávok, softvér môže vyčerpať všetku svoju pamäť.

Overte modalitu liečby dynamickým oblúkom vložením exportných súborov DICOM RT do systému R&V. Tieto parametre možno preniesť do ovládacieho panela lineárneho urýchľovača a následne je možné zapnúť lúč.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07