Lead Localization

Funkcje wyświetlania obrazów

Funkcje wyświetlania

Przycisk

FunkcjaZoom: Aktywuje funkcję powiększenia do obszaru zainteresowania.

Scroll: Aktywuje funkcje przewijania w wyświetlonej rekonstrukcji (płaszczyźnie). Dla każdej opcji widoku i interakcji istnieje odpowiedni przyrost podczas przewijania:

  • Użyć przycisków na widoku do przewijania w górę / w dół o 1 mm.

  • Przeciągnąć wskaźnik myszy na widoku głównym, aby przewinąć w górę / w dół (w zależności od poziomu powiększenia).

  • Obrócić kółko myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad widokiem bocznym Inline, aby przewinąć w górę / w dół o 0,5 mm w kierunku trajektorii.Pan: Panoramowanie płaszczyzn pionowych i poziomych.Windowing:

  • Przeciągnięcie wskaźnika myszy w lewo lub prawo po obszarze wyświetlania pozwala na dostosowanie kontrastu.

  • Przeciągnięcie wskaźnika myszy w górę lub w dół pozwala na dostosowanie jasności.  • Wybór aktywnego odprowadzenia.

  • Użyć przycisków strzałek, aby przełączać pomiędzy odprowadzeniami.Center: Automatyczne przewijanie i panoramowanie rekonstrukcji, aby wyświetlić cel/wejście (w środku widoku).Rotate: Obrót bieżącego widoku.

  • Obrót rekonstrukcji 2D w odniesieniu do innych widoków.

  • Obrót płaszczyzny rekonstrukcji 3D.Undo: Umożliwia cofnięcie ostatniej dokonanej zmiany lub kilku kolejnych czynności.

Funkcje Trajectories

Przycisk

FunkcjaCreate New: Tworzenie nowej trajektorii. Przeciągnąć punkt docelowy i punkt wejścia, aby wyrównać trajektorię.Adjust: Umożliwia dostosowanie punktu docelowego i punktu wejścia.Delete: Usuwanie wybranego odprowadzenia lub trajektorii.Undo: Cofa kolejne zmiany dokonane w położeniu punktu docelowego i punktu wejścia.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07