Viewer

Začíname

Všeobecné informácie

Viewer má viacero možností použitia. Príklad:

  • Zobrazenie zdravotníckych obrazov a plánov liečby Brainlab
  • Porovnanie množín obrazov z viacerých štúdií
  • Vykonanie obrazového vyváženia a funkcií meraní

Otvorenie aplikácie Viewer

Lokálna inštalácia: otvorte Viewer prostredníctvom Content Manager v časti Patient Data Manager. To vám umožní prístup k súborom pacientov a k používaniu softvéru Brainlab.

Webový prehliadač: otvorte Viewer prostredníctvom Origin Server, čo vám umožní prístup k súborom pacientov a k používaniu softvéru Brainlab.

Pomocou softvéru Patient Selection vyberte pacienta a požadované údaje na zobrazenie.

Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa softvéru Patient Data Manager, Origin Server a Patient Selection.

Usporiadanie obrazovkyV rámci usporiadania obrazovky sa údaje zobrazujú vedľa seba, čo umožňuje používateľovi porovnávať údaje.

Č.

Oblasti

Vysvetlenie

Hlavná ponuka

Ponuka dostupných funkcií.

Vybrané zobrazenie

Vo vybranom zobrazení sú zvýraznené názov série obrazov a ikony.

Hlavné tlačidlá

Na aktiváciu funkcie stlačte príslušné tlačidlo.

Tlačidlo

FunkciaHome: Slúži na návrat na úvodnú stránku. Všetky zmeny (napr. vybraná množina obrazov, obrazové vyváženie, trajektórie, merania, orezané polia, prahové hodnoty 3D) budú automaticky dostupné pre iné aplikácie.Data: Slúži na otvorenie ponuky na skrytie/zobrazenie údajov.Meno a ID pacienta: Vyberte, ak sa chcete vrátiť na výber pacienta a vykonať zmeny vybraného pacienta alebo údajov.View: Možnosti zobrazenia obrazov.Measure: Možnosti merania obrazov (uhly, vzdialenosti atď.) a poznámky.


3D Options: Vytvorenie 3D vizualizácií, orezanie obrazu a výber oblasti záujmu.Comparison: zobrazenie porovnania objektov Brainlab, ak sa nachádzajú v množine obrazov.


Done: Pokračovanie a uloženie zmien.Back: Pred návratom na predchádzajúcu obrazovku sa zobrazí výzva na uloženie zmien.  • Výberom možnosti Save sprístupníte údaje pre iné aplikácie.

  • Výberom možnosti Discard zahodíte údaje.

  • Výberom možnosti Cancel zostanete na stránke Viewer.

Výrobok č. 60917-71SK

Date of publication: 2018-11-29