SmartBrush

Table of Contents

Juridiskā informācija

Autortiesības

Šajā rokasgrāmatā ir uzņēmumam piederoša informācija, ko aizsargā autortiesības. Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot vai tulkot, ja vien nav saņemta rakstiska atļauja no Brainlab.

Brainlab preču zīmes

  • Brainlab® ir reģistrēta Brainlab AG preču zīme Vācijā un/vai ASV.
  • SmartBrush® ir reģistrēta Brainlab AG preču zīme Vācijā un/vai ASV.

Preču zīmes, kas nepieder Brainlab

Microsoft® un Windows® ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes ASV un citās valstīs.

Patentu informācija

Uz šo izstrādājumu var attiekties viens vai vairāki patenti vai vēl neizskatīti patentu pieteikumi. Vairāk informācijas skat. www.brainlab.com/patent.

Integrēta trešo pušu programmatūra

SmartBrush ir patentēta programmatūra. SmartBrush programmatūra ir aizsargāta ar autortiesībām. Papildus SmartBrush programmatūrai SmartBrush darbstacijā var būt instalētas arī citas lietojumprogrammas, kas ir licencētas saskaņā ar GNU vispārējo publisko licenci (VPL). Patentētā programmatūra un bezmaksas programmatūra tiek izmantota, ievērojot GNU VPL noteikto klauzulu „vienkārša apvienošana”. Pilni GNU vispārējās publiskās licences noteikumi un nosacījumi ir atrodami šeit: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

Šī programmatūra ir daļēji balstīta uz iTextSharp, ko izstrādāja Bruno Lowagie un Paulo Soares.

Šī programmatūra ir daļēji balstīta uz tālāk minēto darbu. Pilna licence un paziņojums par autortiesībām ir atrodams tālāk esošajās saitēs:

CE marķējums  • CE marķējums norāda, ka šis Brainlab izstrādājums atbilst Eiropas Padomes Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas iekārtām (MID) pamatprasībām.
  • Brainlab Elements SmartBrush 3.0 atbilstoši MID noteikumiem ir IIb klases izstrādājums.

Tirdzniecība ASV

ASV federālie tiesību akti nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstiem vai pēc viņu pasūtījuma.

Ziņošana par incidentiem, kas saistīti ar šo izstrādājumu

Jums ir jāziņo Brainlab par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas varētu būt notikuši saistībā ar šo izstrādājumu, un, ja atrodaties Eiropā, jāinformē arī attiecīgā valsts kompetentā iestāde, kas atbild par medicīnas ierīcēm.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05