SmartBrush

Table of Contents

Segmentācijas sliekšņa opcijas

Threshold ir konturēšanas rīks, kas ļauj objektus segmentēt, pamatojoties uz fiksētu intensitātes vērtību diapazonu.

Šo rīku var izmantot MR, DT, PET attēlos un attēlos, kas ir ģenerēti ar Brainlab Elements Contrast Clearance Analysis, lai izgūtu struktūras ar uzlabotu kontrastu, piemēram, tālāk uzskaitītās.

  • Kaulu struktūras
  • Asinsvadi
  • Iededzināti objekti (piemēram, BOLD fMRI, TMS)
  • Aktivizēšanas karstvieta


Opcijas

ROI

Izvēlētās Threshold darbības ROI. Var iestatīt tālāk norādītās vērtības.

  • Sphere: izmanto visus vokseļus lietotāja definētajā sfērā.
  • Full Volume: izmanto visu attēlu kopu.
  • Jebkurš pieejamais segmentētais objekts.

Threshold intensitātes slīdnis: regulē segmentēšanai izmantojamo intensitātes diapazonu.

Komponenti:

  • Var izmantot, lai iestatītu segmentu veidojošo neatkarīgo komponentu vai vokseļu salu skaitu.
  • Lai izmantotu tikai vislielāko vokseļu salu, iestatiet uz 1.
  • Lai izmantotu visas vokseļu salas, iestatiet uz All.

Atlasiet Apply, lai objektu segmentētu, pamatojoties uz vērtībām vadīklās.

Piemērs, kur 3D DSA attēla datiem ar uzlabotu kontrastu tiek veikta segmentēšana, kuras pamatā ir sliekšņa vērtības: asinsvadu struktūras atdalīšana ar Sphere ROI.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05