Object Management Object Manipulation

Funkcie zobrazovania obrazov

Základné informácie

Na úpravu zobrazení počas overovania alebo úpravy objektov môžete použiť rôzne funkcie zobrazenia obrazov dostupné na paneli s nástrojmi.

Možnosti zobrazeniaTlačidlo

Funkcia

OpisPosun rezu v rámci zobrazenia

  • Potiahnite rez na požadované miesto.


Posúvanie po všetkých rezoch v rámci zobrazenia

  • Ťahaním hore/doľava alebo dole/doprava zobrazíte všetky rezy.
  • Použite koliesko myši.


Priblíženie alebo oddialenie

  • Ťahajte hore/doľava (oddialenie) alebo dole/doprava (priblíženie).
  • Ak používate dotykovú obrazovku, položte dva prsty na obraz a potiahnite smerom k sebe (oddialenie) alebo smerom od seba (priblíženie).


Úprava jasu a kontrastu rezu

  • Ťahaním nadol/nahor zvýšte/znížte jas.
  • Ťahaním doprava/doľava zvýšte/znížte úroveň kontrastu.
Výrobok č. 60917-69SK

Date of publication: 2018-11-22