Object Management Object Manipulation

Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania spoločnosť Brainlab odporúča, aby všetci používatelia pred použitím systému absolvovali školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie

S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki pracovníci.

Predĺžený čas v operačnej sále

Navigačné systémy Brainlab sú citlivé technické zariadenia. Trvanie chirurgického zákroku použitím navigácie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia operačnej miestnosti, polohy pacienta, doby trvania a zložitosti výpočtov. Zodpovednosťou používateľa je to, aby rozhodol, či je predĺženie prijateľné pre príslušného pacienta a liečbu.

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia používať opatrne.

Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:

  • pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
  • mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky

Používateľská príručkaObsah

Príručky používateľa softvéru

  • Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
  • Opis nastavenia systému operačného sálu
  • Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa hardvéru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, zvyčajne definovaných ako veľké zložité nástroje

Príručky používateľa nástrojov

Podrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi

Návod na čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu

Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručka používateľa systému

Podrobné informácie o nastavení systému

Technická používateľská príručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a zhody

Výrobok č. 60917-69SK

Date of publication: 2018-11-22