Lead Localization

Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku alebo Spojených štátoch.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcich prácach. Úplnú licenciu a oznámenie o autorských právach nájdete v rámci nižšie uvedených odkazov:

Značka CE  • Označenie CE znamená, že produkt od spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach („MDD“).
  • Podľa pravidiel smernice MDD je softvér Lead Localization produktom triedy IIb.

Predaj v Spojených štátoch

Federálne zákony Spojených štátov obmedzujú predaj tejto pomôcky iba na pokyn alebo objednávku lekára.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19