Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Používanie systému

Určené použitie pre Image Fusion

Brainlab Elements Image Fusion je aplikácia na spoločnú registráciu obrazových údajov v rámci lekárskych postupov s použitím rigidných a deformovateľných spôsobov registrácie. Je určená na zarovnanie anatomických štruktúr medzi množinami údajov.

Indikácie

Brainlab Elements Image Fusion sa môže používať pri klinických pracovných tokoch, ktoré využívajú výhody spoločnej registrácie obrazových údajov. Týka sa to napríklad navigačných systémov alebo informačných terminálov zdravotníckych údajov určených na spracovanie obrazu alebo chirurgické zákroky vykonávané na základe obrazov vo všeobecnosti, ako aj pre softvér na plánovanie liečby pre rádiochirurgiu a rádioterapiu. Samotná pomôcka nemá špecifické klinické indikácie.

Miesto použitia

Element Image Fusion je určený na použitie:

  • v kancelárskom prostredí v nemocniciach alebo na akomkoľvek inom mieste s počítačom,

  • v operačnej sále/priestoroch alebo v miestnostiach vhodných na chirurgické zákroky.

Používateľské profily

Aplikácia Image Fusion je určená na použitie zdravotníckymi odborníkmi a ich asistentmi, ktorí pracujú v oblasti neurochirurgie, traumatológie a plánovania rádioterapie.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18