Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

Pred použitím systému sa všetci používatelia musia zúčastniť na školiacom programe, ktorý vedie zástupca spoločnosti Brainlab na zabezpečenie bezpečného a správneho používania.

Podpora pod dohľadom

Pred použitím systému na chirurgické zákroky, pri ktorých sa za kritickú považuje počítačová navigácia, vykonajte dostatočný počet kompletných zákrokov spolu so zástupcom spoločnosti Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie

S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki pracovníci.

Predĺžený čas v operačnej sále

Navigačné systémy Brainlab sú citlivé technické zariadenia. Trvanie chirurgického zákroku použitím navigácie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia operačnej miestnosti, polohy pacienta, doby trvania a zložitosti výpočtov. Zodpovednosťou používateľa je to, aby rozhodol, či je predĺženie prijateľné pre príslušného pacienta a liečbu.

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia používať opatrne.

Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:

  • pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
  • mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky

Používateľská príručkaObsah

Príručky používateľa softvéru

  • Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
  • Opis nastavenia systému v operačnej sále
  • Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa hardvéru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, zvyčajne definovaných ako veľké zložité nástroje

Príručky používateľa nástrojov

Podrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi

Návod na čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu

Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručka používateľa systému

Podrobné informácie o nastavení systému

Technická používateľská príručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a zhody

Systémová a technická používateľská príručkaKombinuje obsah príručky používateľa systému a technickej používateľskej príručky
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18