Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Použitie ponuky Fusion Tree a zmena párov syntézy

Všeobecné informácie

Image Fusion vytvára sieť párov syntézy na základe vlastností obrazu (napr. čas snímania, zobrazovacia modalita, priestorové rozlíšenie atď.).

Aktivácia ponuky Data, časti Fusion Tree, vám poskytne prehľad aktuálne kontrolovaného páru a iných dostupných párov.

V rámci ponuky Fusion Tree sú k dispozícii dve rôzne funkcie:

  • Manuálna zmena párovania s použitím funkcie Edit

  • Zmena orientácie zobrazenia určitých súborov snímok s použitím funkcie Align

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18