Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Curvature Correction Spine

Všeobecné informácie

Medzi rôznymi snímaniami obrazov sa poloha pacienta môže zmeniť. Preto sa môžu po automatickej syntéze, manuálnom upravení alebo použití syntézy oblasti záujmu vyskytovať vo výsledkoch rigidnej syntézy nepresnosti. Na dosiahnutie lepšej zhody medzi obrazmi môžete zvoliť funkciu Curvature Correction Spine.

Curvature Correction Spine vytvára deformovaný súbor snímok, ktorý lepšie zodpovedá pôvodnému súboru snímok.

Cieľom je potom skontrolovať skorigovaný súbor snímok a potenciálny obsah, ktorý bol prítomný v súbore snímok, a ak je uspokojivý, schváliť výsledok.

Varovanie

Odporúčania

Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, obrazové údaje pre funkciu Curvature Correction Spine by mali zodpovedať týmto požiadavkám:

 • Minimálne 10 rezov

 • Vzdialenosť medzi rezmi menšia ako 3 mm (odporúča sa hrúbka rezu menšia ako 3 mm a snímanie bez medzier)

 • Úplné informácie DICOM (t. j. kompletná hlavička DICOM, indikujúca napr. parametre snímania)

 • Ak je potrebná korekcia údajov MRI, mali by sa nasnímať formou 3D alebo 2D axiálnej sekvencie s T1-vážením (odporúča sa aj snímanie s T2-vážením alebo potlačením tuku)

 • Dobrá kvalita nespracovaného obrazu (napr. vysoké rozlíšenie, vysoký kontrast, minimálne artefakty)

Podporovaný obsah

Nasledujúci obsah je podporovaný a skorigovaný spolu so súborom snímok:

 • Voxelové objekty

 • Označené body

 • Trajektórie

 • Zväzky vláken (t. j. zväzky vláken DTI)

Obrazové modalityPre deformáciu sú podporované bežné zobrazovacie modality, ako CT a MRI s niekoľkými submodalitami.

Nasledujúce špeciálne modality a typy sekvencií nie sú podporované:

 • Predtým deformované súbory snímok

 • RGB obrazy

 • FA a ADC mapy

 • Mapy fázy a rýchlosti

 • Mapy perfúzie

 • Spektroskopické obrazy

 • Skeny gradientovej kalibrácie

 • Skeny FLAWS (potlačenie tekutín a bielej hmoty)

 • Subtrakčné obrazy a projekcie (Projekcie s minimálnou/maximálnou intenzitou)

 • Súbory snímok obsahujúce vypálené objekty

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18