Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

 • Brainlab® je ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.

 • Curve™ je ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.

 • iHelp® je ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.

 • Kick® je ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

 • Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.

Zhoda DICOM

Vyhlásenia o zhode DICOM je možné nájsť na webovej stránke spoločnosti Brainlab na adrese: www.brainlab.com/dicom.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcich prácach. Úplnú licenciu a oznámenie o autorských právach nájdete v rámci nižšie uvedených odkazov:

Dodatočné vyhlásenia

Stepanov a McJones, licencia „Elements of Programming“ (Elementy programovania)

Autorské práva © 2009 Alexander Stepanov a Paul McJones

Povolenie na používanie, kopírovanie, modifikáciu, distribúciu a predaj tohto softvéru a jeho dokumentácie na akýkoľvek účel sa týmto udeľuje bezplatne za predpokladu, že sa vo všetkých kópiách bude nachádzať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a že sa v podpornej dokumentácii bude nachádzať oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o oprávnení. Autori neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti tohto softvéru na akýkoľvek účel. Poskytuje sa „tak ako je“ bez výslovnej alebo implicitnej záruky.

Algoritmy z publikácie Elements of Programming od autorov Alexander Stepanov a Paul McJones, vyd. Addison-Wesley Professional, 2009

Licencia knižnice štandardných šablón SGI C++:

 • Autorské práva © 1994 spoločnosť Hewlett-Packard

  Povolenie na používanie, kopírovanie, modifikáciu, distribúciu a predaj tohto softvéru a jeho dokumentácie na akýkoľvek účel sa týmto udeľuje bezplatne za predpokladu, že sa vo všetkých kópiách bude nachádzať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a že sa v podpornej dokumentácii bude nachádzať oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o oprávnení. Spoločnosť Hewlett-Packard neposkytuje žiadne vyhlásenia o vhodnosti tohto softvéru na akýkoľvek účel. Poskytuje sa „tak ako je“ bez výslovnej alebo implicitnej záruky.

 • Autorské práva © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

  Povolenie na používanie, kopírovanie, modifikáciu, distribúciu a predaj tohto softvéru a jeho dokumentácie na akýkoľvek účel sa týmto udeľuje bezplatne za predpokladu, že sa vo všetkých kópiách bude nachádzať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a že sa v podpornej dokumentácii bude nachádzať oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o oprávnení. Spoločnosť Silicon Graphics neposkytuje žiadne vyhlásenia o vhodnosti tohto softvéru na akýkoľvek účel. Poskytuje sa „tak ako je“ bez výslovnej alebo implicitnej záruky.

Značka CEZnačka CE označuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS („MDD“).

Podľa pravidiel ustanovených MDD je Brainlab Elements Image Fusion produkt triedy IIb.

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18