Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

 • Brainlab® е търговска марка на Brainlab AG.

 • Curve™ е търговска марка на Brainlab AG.

 • iHelp® е търговска марка на Brainlab AG.

 • Kick® е търговска марка на Brainlab AG.

Търговски марки, които не са на Brainlab

 • Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.

Съответствие на DICOM

Декларациите за съответствие на DICOM ще намерите на уеб сайта на Brainlab на адрес: www.brainlab.com/dicom.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

Интегриран софтуер на трети лица

Този софтуер е базиран отчасти на работата по-долу. Пълният лиценз и бележката за авторски права може да намерите на връзките по-долу:

Допълнителни благодарности

Лиценз на Степанов и Мак Джоунс – Elements of Programming

© 2009 Alexander Stepanov и Paul McJones

Разрешението за използване, копиране, промяна, разпространение и продажба на този софтуер и неговата документация за каквито и да било цели се предоставя без такса, при условие че декларацията за авторско право по-горе е отпечатана във всички копия, както и че декларацията за авторско право и бележката за разрешение са отпечатани в придружаващата документация. Авторите не предоставят никакви декларации за пригодността на този софтуер за каквито и да било цели. Предоставя се „както е“ без изрична или подразбираща се гаранция.

Алгоритми от Elements of Programming на Александър Степанов и Пол Мак Джоунс, издателство Addison-Wesley Professional, 2009

Лиценз за стандартната библиотека с шаблони на SGI C++:

 • © 1994 Hewlett-Packard Company

  Разрешението за използване, копиране, промяна, разпространение и продажба на този софтуер и неговата документация за каквито и да било цели се предоставя без такса, при условие че декларацията за авторско право по-горе е отпечатана във всички копия, както и че декларацията за авторско право и бележката за разрешение са отпечатани в придружаващата документация. Компанията Hewlett-Packard Company не предоставя никакви предписания за пригодността на този софтуер за каквито и да било цели. Предоставя се „както е“ без изрична или подразбираща се гаранция.

 • © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

  Разрешението за използване, копиране, промяна, разпространение и продажба на този софтуер и неговата документация за каквито и да било цели се предоставя без такса, при условие че декларацията за авторско право по-горе е отпечатана във всички копия, както и че декларацията за авторско право и бележката за разрешение са отпечатани в придружаващата документация. Фирмата Silicon Graphics не предоставя никакви декларации за пригодността на този софтуер за каквито и да било цели. Предоставя се „както е“ без изрична или подразбираща се гаранция.

СЕ етикетCE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета, („ДМИ“).

Brainlab Elements Image Fusion е продукт от клас IIb съгласно правилата, установени от ДМИ.

Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на това изделие, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от лекар.

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27