Fibertracking

Skapa fiberbuntar

Alternativ för att skapa fiberbuntar

Det finns två alternativ för att skapa fiberbuntar i Fibertracking:

AlternativBeskrivning
Intresseområdesbaserad spårningFibrer spåras genom definierade intresseområden.
Interaktiv spårningFibrer spåras och visas live medan man navigerar genom bilddata (lägre upplösning).

Parametrar för Fibertracking

Du kan granska och justera parametrarna för Fibertracking (om så krävs) för att optimalt spåra fibrer i bilduppsättningen. Beroende på importerade DTI-data kan standardinställningarna (som visas på bilden nedan) behöva justeras.Funktion

Förklaring

Minimum FA

Gränsvärdet för FA (fraktionell anisotropi) är det minimivärde för diffusion som övervägs för att spåra fibrer.

Dra i reglaget för att ändra den minimala fraktionella anisotropin.

Lägre värden möjliggör diffusion i många riktningar (isotrop) och högre värden begränsar diffusion längs parallella riktningar (anisotrop).

Minimum Length

Dra i reglaget för att ställa in begränsningen för fibrernas minimilängd.

Maximum Angulation

Dra i reglaget för att ställa in vinkeln mellan två fibersegment och därmed påverka vinklingen av fiberbuntarna. Högre värden möjliggör fiberbuntar med större kurvatur.

Vald fiberbunt

Information om den aktuella valda fiberbunten visas i överläggsrutan. Alla ändringar (t.ex. inställningsjusteringar) och nya intresseområden tillämpas genast på den aktuella valda fiberbunten.

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18