Fibertracking

Traktografia na základe OZ

Základné informácie

Aby ste mohli vytvoriť zväzky vláken pomocou traktografie na základe OZ, najprv definujte oblasti záujmu (OZ) v zvolenom súbore snímok. Algoritmus sleduje všetky vlákna, ktoré prechádzajú definovanými OZ a spĺňajú zvolené parametre traktografie, a zahrnie ich do zväzku vláken.

Môžete vytvoriť a súčasne používať viacero oblastí záujmu. Ak napríklad zvolíte OZ v motorickej oblasti a ďalšiu v mozgovom kmeni, umožníte tým zobrazenie dráh bielej hmoty (napr. pyramídovej dráhy), ktoré spájajú tieto oblasti.

3D objektyMôžete vytvárať nové 3D objekty (napr. nádor) v SmartBrush (pozrite si Príručku používateľa softvéru) alebo používať štetec OZ. Existujúce 3D objekty sa automaticky pridajú do oblasti NOT IN USE. Ak chcete 3D objekty zobraziť, kliknite na ikonu oka . Ak chcete oblasti použiť na výpočet zväzkov vláken, potiahnite ich do INCLUDE REGIONS.

Oblasť funkciíFunkcia

Vysvetlenie

Fiber Bundle

Pomocou šípok prepínate medzi dostupnými zväzkami vláken.

Create New

Výberom tejto ikony vytvoríte nový prázdny zväzok vláken.

Erase

Výberom tejto ikony vymažete jednotlivé vlákna v 2D alebo 3D.

Refresh

Prepočítanie vláken s aktuálnymi nastaveniami.

ROI Brush

Túto ikonu vyberte na vykreslenie obrysov novej 2D oblasti záujmu načrtnutím oblasti v ľubovoľnom zobrazení, vrátane projekcie mozgu.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02