Fibertracking

Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

  • Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.
  • Fibertracking® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.

Ochranné známky nepatriace spoločnosti Brainlab

  • Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Informácie o patentoch

Tento výrobok môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo patentových prihlášok. Ďalšie podrobnosti nájdete na: https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný softvér tretej strany

  • Tento softvér je čiastočne založený na práci Independent JPEG Group.
  • Tento softvér obsahuje knižnicu OpenJPEG. Úplný opis autorských práv, odmietnutí zodpovednosti a licencie nájdete na http://www.openjpeg.org/.
  • Časti tohto softvéru sú založené na práci spoločnosti Sun Microsystems Inc.
  • Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou Apache Software Foundation (www.apache.org/), autorské práva © 1999 – 2004 The Apache Software Foundation.
  • Tento softvér je čiastočne založený na Xerces C++ 3.1.1, ktorú vyvinula organizácia Apache Software Foundation. Úplný opis autorských práv, odmietnutí zodpovednosti a licencie nájdete na http://xerces.apache.org/.
  • Tento produkt obsahuje libtiff 4.0.4 beta. Úplný opis autorských práv, odmietnutí zodpovednosti a licencie nájdete na http://www.libtiff.org/misc.html.

Značka CEZnačka CE preukazuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky smernice o zdravotníckych pomôckach (MDD).

Podľa MDD, európskej smernice Rady č. 93/42/EHS, je Fibertracking produkt triedy IIb.

Pokyny týkajúce sa likvidácieElektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade so zákonnými predpismi. Informácie týkajúce sa smernice o OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení) nájdete na lokalite:

http://www.brainlab.com/en/sustainability.

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02