Fibertracking

Štúdie DTI

Načítanie a výber štúdií DTI



Ak bola vybratá viac ako jedna štúdia DTI (napr. ak ste načítali štúdiu so šiestimi smermi difúzie a ďalšiu štúdiu s dvanástimi smermi), pri otvorení softvéru Fibertracking sa automaticky použije najnovšia štúdia.

Zobrazí sa výzva na overenie, či si zvolená štúdia DTI a snímky zodpovedajú ①.
Ak chcete vybrať inú množinu údajov DTI, zvoľte Data na paneli s nástrojmi a vyberte si zo zoznamu štúdií DTI ②.

Overenie údajov DTI

Varovanie
Varovanie

Systémové hlásenie

Varovanie
Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02