Fibertracking

Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

  • Brainlab® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

  • iHelp® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

  • Fibertracking® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

  • Microsoft® oraz Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na poniższych dziełach. Pełną licencję i informacje o prawach autorskich można znaleźć na stronach, do których prowadzą następujące łącza:

Oznaczenie CEZnak CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady 93/42/EWG (MDD).

Brainlab Elements Fibertracking to produkt klasy IIb według zasad podanych w dyrektywie MDD.

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26