Origin Data Management

Obsah

Ručno spremanje planaKorak

1.

Nakon promjene podataka pacijenta pritisnite Save As na glavnom zaslonu sučelja Content Manager.

Otvorit će se dijaloški okvir Save as Plan.

2.

Ako želite, odaberite polje Plan name da biste ga uredili.

3.

Odaberite Save As .

Spremit će se plan u podatke o pacijentu.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09