Origin Data Management

Obsah

Příklady nástroje PowerShell s exportem a importem certifikátů podepsaných svým držitelem

Exportujte certifikát do souboru:PS C:\> $SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My -DnsName “despnode02.brainlab.net”

PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String “originserverExpOrtPwd” -Force -AsPlainText

PS C:\> Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCerorigint -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd

Importujte certifikát ze souboru (např. na klienta nebo na jiný server):PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String “originserverExpOrtPwd” -Force -AsPlainText

PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:\localMachine\My -Password $mypwd

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09