Object Management Object Manipulation

Používanie systému

Určené použitie

Brainlab Elements Object Management sú aplikácie na vytváranie, zdokonaľovanie a kombináciu objektov segmentácie. Vytvorené objekty segmentácie sa môžu používať na ďalšie plánovanie liečby.

Indikácie

Brainlab Elements Object Management je možné použiť pri všetkých klinických pracovných tokoch, ktoré si vyžadujú vytváranie alebo manipuláciu s objektmi segmentácie. Samotná pomôcka nemá špecifické klinické indikácie.

Určená populácia pacientov

Pre pacientov neexistujú demografické, regionálne ani kultúrne obmedzenia.

Určená časť tela alebo typ tkaniva určený na použitie alebo interakciu

Pomôcka je iba softvér. Neinteraguje so žiadnymi časťami tela ani tkanivami.

Funkcie overenia, zdokonalenia, kombinácie a okrajov nie sú obmedzené na žiadnu časť tela (t. j. vyššie uvedeným spôsobom je možné importovať a použiť objekty segmentácie ktorejkoľvek časti tela).

Skutočná dostupnosť objektov segmentácie, a teda určenej časti tela, závisí od licenčných funkcií Elements Anatomical Mapping.

Určený používateľský profil

Aplikácia je určená na použitie zdravotníckymi odborníkmi a ich asistentmi, ktorí pracujú v oblasti neurochirurgie a plánovania rádioterapie.

Určené prostredie použitia

Brainlab Elements Object Management sa bude používať:

  • V kancelárskom prostredí v nemocniciach alebo na akomkoľvek inom mieste s počítačom

  • V operačnej sále/priestoroch alebo v miestnostiach vhodných na chirurgické zákroky

Softvér sa môže nainštalovať na štandardný počítač so systémom Windows, ktorý spĺňa definované minimálne požiadavky.

Konkrétnejšie určené prostredie použitia (napr. špecifická plánovacia stanica alebo navigačná platforma) je možné použiť, keď sa pomôcka používa v kombinácii s inými pomôckami. Určené prostredie použitia je potom uvedené v technickom súbore príslušného systému.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Výrobok č. 60917-69SK

Datum zveřejnění: 2018-11-22