Microscope Navigation

Čistění

Než začnete

Před zahájením čištění zařízení se ujistěte, že je systém zcela vypnut a odpojen od napájecí sítě.

Nepoužívejte automatickou dezinfekci

Součásti systému nesmí být čištěny a dezinfikovány automatickými postupy čištění a dezinfekce.

Nepoužívejte sterilizaci

Žádná část systému nesmí být sterilizována. Vysoké teploty vyskytující se při sterilizací mohou poškodit součásti zařízení.

Zamezte styku s kapalinami

Zamezte proniknutí kapalin do systému, v opačném případě může dojít poškození součástí a/nebo elektroniky.

Druhy dezinfekčních prostředků

K čištění kabelů smí být používány pouze následující druhy dezinfekčních prostředků:

  • na bázi alkoholu (např. Meliseptol, Mikrozid AF Liquid)
  • na bázi alkylaminu (např. Incidin Plus 2 %)
  • na bázi aktivního kyslíku (např. Perform)
  • na bázi aldehydu/chloridu (např. Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion)
Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26