Microscope Navigation

Právní formulace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

  • Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG.
  • Curve® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG.
  • Kick® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Ochranné známky jiných společností

  • Leica, ARVEO® je registrovaná ochranná známka společnosti Leica Microsystems CMS GmbH.
  • HAAG-STREIT® je registrovaná ochranná známka společnosti Haag-Streit Holding AG.
  • KINEVO®, OPMI®, Pentero®, Pentero C®, PENTERO® a TIVATO® jsou registrované ochranné známky společnosti Carl Zeiss Meditec AG.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Označení CEOznačení CE znamená, že příslušný výrobek společnosti Brainlab splňuje základní požadavky směrnice Rady 93/42/EHS („směrnice o zdravotnických prostředcích“).

Microscope Navigation je výrobek třídy IIa podle pravidel stanovených směrnicí o zdravotnických prostředcích.

Pokyny pro likvidaci

Jakmile chirurgický nástroj dosáhne konce životnosti, zbavte jej všeho biologického / biologicky nebezpečného materiálu a nástroj bezpečně zlikvidujte podle příslušných právních předpisů.Elektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy. Informace týkající se směrnice WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení) nebo příslušných látek, které by mohly být přítomny v lékařském zařízení, naleznete na adrese:

www.brainlab.com/sustainability

Hlášení incidentů souvisejících s produktem

Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto produktem společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu pro zdravotnické prostředky.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26