Image Fusion Angio

Navigační tlačítka

Základní navigační tlačítka

Tlačítko

FunkceAlerts: Zobrazuje dostupná upozornění související s daty.Data: Otevře nabídku Data a zobrazí seznam fúzovaných párů a stránku pro volbu dat.Home: Zobrazuje hlavní obrazovku nástroje Content Manager.Back: Vrací na předešlý krok.

Budete vyzváni k uložení nebo stornování výsledků aktuálního propojení.Done: Potvrzuje stav propojení a pokračuje dalším krokem.

Výsledky budou uloženy pro další zpracování.

Zobrazovací funkce

Tlačítko

PopisPan: Provede panoramatizaci celého záběru.


Scroll: Procházení snímku 2D DSA scrollováním.Zoom: Přiblížení nebo oddálení

  • Tažení dolů/doprava pro zvětšení
  • Tažení nahoru/doleva pro zmenšení


Windowing: Úprava jasu a kontrastu.

  • Tažením dolů/nahoru zvýšíte/snížíte jas
  • Tažením doprava/doleva zvýšíte/snížíte kontrast


Přepínáním tlačítek se šipkami můžete procházet všemi fúzovanými páry.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27