Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Navigační a zobrazovací funkce

Základní navigační funkce

TlačítkoFunkce


Zobrazuje seznam upozornění, když software detekuje jakékoliv problémy, které vyžadují vaši pozornost.


Zobrazuje dostupné sady snímků a uspořádání.


Vrátí vás do aplikace Content Manager, kde můžete vybrat novou aplikaci, nebo software úplně opustit.


Zhotoví snímek obrazovky aktuálního zobrazení. Snímek obrazovky je automaticky uložen do dat pacienta.

Zobrazovací funkce

TlačítkoFunkcePopis


Posunutí řezu v rámci okna.

Přetáhněte řez do požadovaného umístění.Otočte 3D rekonstrukci.Táhněte doleva, doprava, nahoru nebo dolů.


Přiblížení nebo oddálení řezu.

  • Přetáhněte nahoru (přiblížení) nebo dolů (oddálení).
  • Pokud používáte dotykovou obrazovku, přitiskněte dva prsty na snímek a pak je stáhněte (oddálení) nebo roztáhněte (přiblížení).


Resetuje všechny řezy do původního nastaveného zobrazení.


Úprava jasu a kontrastu řezu.

  • Tažením dolů/nahoru zvýšíte/snížíte jas.
  • Tažením doprava/doleva zvýšíte/snížíte úroveň kontrastu.


Přiblížení nebo oddálení řezu.

Stiskněte symboly a nebo přetáhněte posuvník:

  • doleva pro oddálení,
  • doprava pro přiblížení.
Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25