Origin Data Management

Съдържание

Използване на системата

Обосновка

Origin Data Management е набор от софтуерни компоненти, който се изпълнява върху операционната система Windows, за да се предостави основната инфраструктура за приложенията на Brainlab. Той позволява на потребителя да избира и управлява пациентски данни, както и да стартира конкретни работни потоци и/или приложения. Той разрешава възможност за свързване между няколко системи и платформи. Софтуерът също така позволява маршрутизиране на видеосигнали, свързани с дадена система, към налични дисплеи. На сървърни системи той позволява отдалечен достъп до приложения, инсталирани на сървъра.

В зависимост от платформата са налични различни компоненти.

На системи на работни станции (напр. Buzz, Kick, Curve) са инсталирани следните компоненти:

 • Content Manager (управление на приложения и работни потоци)

 • Patient Selection

 • Data Selection

 • Backbone, Backbone Viewer (софтуер за маршрутизиране на видео)

На сървърни системи (напр. Brainlab Node или други сървърни системи) са инсталирани следните компоненти:

 • Origin Server (управление на отдалечени сесии, приложения и работни потоци)

 • Patient Selection

 • Data Selection

Предназначение: Origin Server

Предназначението е за осъществяване на достъп до HTML5 или WPF Elements или до стар софтуер на една платформа. Не може да се извършват планирания на лечение, лечения или диагностики единствено с Origin Server 3. Следователно Origin Server 3 е на пазара като немедицински продукт.

Предназначение: Patient Data Manager

Patient Data Manager е предназначен за зареждане на пациентски данни от и експортиране на пациентски данни към свързани местоположения в мрежата (например споделени места за файлове и PACS) и сменяеми носители. Освен това софтуерът е предназначен да стартира други приложения (например приложения на Brainlab за планиране и навигация) и да маршрутизира приложения и свързани източници на видео към дисплеи, прикрепени към системата, работещи с Patient Data Manager. Софтуерът също така е предназначен да свързва две системи на Brainlab една с друга по мрежа.

Място на използване

Мястото на използване се определя като „в затворено помещение“, обикновено в медицински учреждения.

Профили на потребителите

Системата като цяло се използва от здравни специалисти. Тя е предназначена за обучен медицински персонал в болнични заведения, т.е. лекари като неврохирурзи, специалисти по спинална и травматологична хирургия, хирурзи ортопеди и други, които трябва да стартират други приложения на Brainlab (напр. софтуер за навигация на Brainlab), както и персонал в ОЗ (включително, но не само, посочените по-горе лекари), отговарящ за маршрутизирането на видео и/или приложения към наличните дисплеи.

Предвидена група пациенти

Системата не изисква определена група пациенти.

Предназначена среда

Системата е разработена с цел да се използва на платформи на Brainlab вътре или извън ОЗ или на обикновени компютри.

Проверете и в документацията на съответната платформа за главните оперативни функции на използваната платформа.

Главни оперативни функции

Първична оперативна функция, свързани с риска: избиране на пациентски данни.

Често използвани главни оперативни функции:

 • Преглед и маршрутизиране на свързани видеосигнали
 • Избиране на пациентски данни
 • Стартиране на приложения (напр. софтуер за планиране на Brainlab)

Проверете и в документацията на съответната платформа за главните оперативни функции на използваната платформа.

Сценарии на използване

Софтуерът може да се инсталира на различни системи, включително Brainlab Buzz, Curve и Kick, станции за планиране, както и на платформи Node. Той разрешава стартирането на приложения, като например Brainlab Elements. Сценариите за основно използване биха били, когато потребител иска да:

 • Стартира приложение за навигация с предварително планирани данни, данни без планирано съдържание или без данни за образи
 • Стартира приложения за планиране с пациентски данни
 • Разгледа свързаните видеосигнали преди или по време на навигационна процедура
 • Експортира данни от системата за документиране или за целите на лечението

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Арт. №: 60919-77BG

Дата на издаване: 2020-04-09