Spine SRS

Innehållsförteckning

Informationsmeddelelser (vist med i-ikonet)

Liste over meddelelser

 • Export platforms have identical names. (Eksportplatforme har identiske navne.)
 • Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Eksport til [eksportdestination] mislykkedes på grund af utilstrækkelige adgangsrettigheder.)
 • Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Eksport til [eksportdestination] mislykkedes på grund af utilstrækkelig diskplads.)
 • Export to [export destination] failed. (Eksport til [eksportdestination] mislykkedes.)
 • Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported. (Behandlingsplanen blev adskilt af fraktionsgrupper, og der blev eksporteret mere end én RT-plan.)
 • Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions will not be exported. (Der blev detekteret områder af brikstoppen, som ikke krydser skivesættet. Områder, der ikke krydser, vil ikke blive eksporteret.)
 • Contour points were reduced (Konturpunkter blev reduceret)
 • Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image data set. (Strukturen [objektnavn] blev ændret for eksport, da den var rekonstrueret på referencebilleddatasættet.)
 • Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image data set and appears to be too small. (Strukturen [objektnavn] kunne ikke eksporteres, da den var rekonstrueret på referencebilleddatasættet og lader til at være for lille.)
 • Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now references more than one beam. (Strålingsdosen blev eksporteret, men en eller flere stråler er opdelt. Derfor refererer RT-dosisobjektet nu til mere end én stråle.)
 • The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and dose export for the entire plan was used. (RT-dosisvolumenobjektet indeholder ikke en planreference, da planen blev adskilt, og dosiseksporten for hele planen blev anvendt.)
 • [clinical indication] [protocol name] is not available. Name is used in multiple files: [file 1], [file 2]. ([Klinisk indikation] [protokolnavn] er ikke tilgængelig. Navnet bruges i flere filer: [fil 1], [fil 2]).
 • Image Modality (XT) not supported (Billedmodalitet (XT) understøttes ikke)
 • DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application. (DICOM-billede(r) af modalitet XT kan ikke behandles af den aktuelle version af applikationen.)
 • An error occurred while loading. (Der opstod en fejl under indlæsning.)
 • Unsupported data found. (Der blev fundet ikke-understøttede data.)
 • Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for completeness. (Der blev fundet ikke-understøttede data under indlæsning. Gennemse patientdataene nøje for fuldkommenhed.)
 • Plan not valid for this application. (Plan ikke gyldig for denne applikation.)
 • This plan has an invalid format. (Denne plan har et ugyldigt format.)
 • The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Den plan, der skal indlæses, har et format, som ikke kan fortolkes.)
 • An error occurred while loading. (Der opstod en fejl under indlæsning.)
 • Multiple plans selected. (Flere planer valgt.)
 • More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Der er valgt mere end én plan til indlæsning. Gå tilbage, og vælg kun en enkelt plan.)
 • Continuing the optimization of a plan created with a version of the application other than the current one is not supported. (Det understøttes ikke at fortsætte optimeringen af en plan, som er oprettet med en anden version af applikationen end den aktuelle.)
 • Continuing the optimization of a plan created with a previous version of the application is not supported. (Det understøttes ikke at fortsætte optimeringen af en plan, som er oprettet med en tidligere version af applikationen.)
 • Detected a problem with the linac constraints. The following problem(s) occurred: (Detekterede et problem med restriktioner for den lineære accelerator. Der opstod følgende problem(er):)
 • The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or fluence mode. (PTV’et er for stort, og kan derfor ikke bestråles tilstrækkeligt med den aktuelle MLC- og/eller fluenstilstand.)
 • Dose in PTV, PTV-Boost, or Boost cannot be calculated. This can e.g. happen if parts of the PTV are located outside the outer contour, or if the Boost is identical to the PTV. (Dosis i PTV, PTV-Boost eller Boost kan ikke beregnes. Dette kan f.eks. ske, hvis dele af PTV’et befinder sig uden for den ydre kontur, eller hvis boostet er identisk med PTV’et.)
 • The External Outer Contour [contour name] has been removed. (Den eksterne ydre kontur [konturnavn] er blevet fjernet.)
 • The External Outer Contour [contour name] can not be used. (Den eksterne ydre kontur [konturnavn] kan ikke bruges.)

 • Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer Contour. Go back to the selected data and check this. (Der blev fundet flere eksterne ydre konturer. Der skal være nøjagtigt én ekstern ydre kontur. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion and check this. (Objektet [objektnavn] er ikke fusioneret til noget billedsæt. Gå tilbage til Smartbrush og Image Fusion, og kontrollér dette.)

 • Empty object found. (Tomt objekt fundet.)
 • The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection. (Objektet [objektnavn] er tomt. Aftegn objektet korrekt, eller fjern det fra udvalget.)

 • Empty objects found. (Tomme objekter fundet.)
 • The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them from the selection. (Følgende objekter er tomme: [Objektnavne]. Aftegn objekterne korrekt, eller fjern dem fra udvalget.)

 • The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check this. (Billedsættet for objektet [objektnavn] er ikke indlæst. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • Multiple objects are named identically. (Flere objekter har identiske navne.)
 • Found more than one object with name [object name]. The objects’ names must be unique. Go back to the selected data and check this. (Der blev fundet mere end ét objekt med navnet [objektnavn]. Objekternes navne skal være unikke. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • The following objects have identical names: [object names] The objects’ names must be unique. Go back to the selected data and check this. (Følgende objekter har identiske navne: [Objektnavne]. Objekternes navne skal være unikke. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et er deformt. Det må ikke være derformt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et er lokaliseret. Det må ikke være lokaliseret. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • The planning image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to the selected data and check this. (Planlægningsbilledsættet er ikke fra modaliteten CT. Det skal være et CT-billedsæt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et er ikke et ryglejebillede. Der understøttes kun billeder i rygleje. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back to the Selected Data and check this. (Planlægnings-CT’et er ikke et billedsæt med hovedet først. Der understøttes kun billeder med hovedet først. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et er et keglestråle-CT. Dette kan medføre, at dosisberegningerne afviger betydeligt, og er derfor ikke tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed.

  Go back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et indeholder vippede billedskiver. Vippede billedskiver er ikke tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • The planning CT has too many slices. (Planlægnings-CT’et har for mange skiver.)
 • The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices is supported. Go back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et har [antal skiver] skiver. Der understøttes maksimalt [antal skiver]. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • Multiple image sets with Modality CT were found. There must be exactly one image dataset with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Der blev fundet flere billedsæt med modaliteten CT. Der skal være nøjagtigt ét billeddatasæt med modaliteten CT. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Der blev ikke fundet nogen billedsæt med modaliteten CT. Der skal være nøjagtigt ét billeddatasæt med modaliteten CT. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

 • Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Ikke alle billedsæt er fusioneret. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
 • Object [object name] is set to invisible. (Objektet [objektnavn] er indstillet som usynligt.)
 • Volume of object(s) too small. (Volumen af objekt(er) er for lille.)

 • The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Følgende objekter blev fundet at være for små: [Objektnavne]. Kun objekter med en volumen større end [volumen] mm³ er tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
 • There were unspecified problems during import. (Der opstod uspecificerede problemer under import.)
 • Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (Kunne ikke gemme RT-plan. Kontakt Brainlab-support.)
 • The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Den indlæste plan blev oprettet med en tidligere softwareversion. Optimering, mulighed for at gemme og eksport er deaktiveret. Vælg en anden klinisk protokol for at starte en ny optimering.)

 • The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled. (Licensen til denne applikation er udløbet. Mulighederne for at optimere, gemme og eksportere er deaktiveret.)

 • The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot continue. (Licensen til denne applikation er udløbet, men ingen plan blev indlæst. Applikationen kan ikke fortsætte.)
 • No more than one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (Det er ikke tilladt med mere end ét vigtigste OAR. Der er i øjeblikket:)
 • Arc Duplication added [number of arcs] arc(s), therefore the total number of arcs is [number of arcs]. Manual modification of arcs is not possible. (Bueduplikering tilføjede [antal buer] bue(r), og derfor er det samlede antal buer [antal buer]. Manuel ændring af buer er ikke mulig.)
 • Failed to calculate the tissue model. (Beregning af vævsmodel mislykkedes.)
 • No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (Intet PTV fundet. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
 • Boost is partly outside of PTV. (Boost er delvist uden for PTV.)
 • The boost object [boost name] is outlined partly outside of the PTV object [PTV name]. The boost object must be fully enclosed within the PTV. Go back to the selected data and check this. (Boost-objektet [boost-navn] er aftegnet uden for PTV-objektet [PTV-navn]. Boost-objektet skal være fuldt omsluttet af PTV’et. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
 • Multiple PTVs found. (Flere PTV’er fundet.)
 • The following PTVs were found: [PTV names] Only one PTV and possibly a single enclosed boost are allowed. Go back to the selected data and check this. (Der blev fundet følgende PTV’er: [PTV-navne]. Kun ét PTV og muligvis et enkelt omsluttet boost er tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
 • The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS. To treat this target, combine the volumes into a single target volume. (Behandlingsmålet består af usammenhængende volumener. Dette understøttes ikke af Spine SRS. For at behandle dette mål skal du kombinere volumenerne i en enkelt målvolumen.)
 • Volume of some Object(s) too small. (Volumen af et/flere objekt(er) er for småt.)
 • The following Objects were found to be too small: [object names] Only Objects with volume bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Følgende objekter blev fundet at være for små: [Objektnavne]. Kun objekter med en volumen større end 0,01 cm³ er tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
 • Boost volume too big. (Boost-volumen er for stor.)
 • The volume of the boost object [boost name] has to be smaller than the volume of the PTV object [PTV name] by at least 0.01cm³. Please go back to the selected data and check this. (Volumen af boost-objektet [boost-navn] skal være mindst 0,01 cm³ mindre end volumen af PTV-objektet [PTV-navn]. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
 • Dose calculation failed. Contact Brainlab support. (Dosisberegning mislykkedes. Kontakt Brainlab-support.)
 • Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields in order to have decent accuracy of calculation results. (Dosis for planen beregnes ved hjælp af Pencil Beam. På grund af den lille størrelse på PTV’erne definerer planen sandsynligvis en betragtelig mængde små felter (ækvivalente kvadratiske felter med en størrelse på 10 mm eller mindre). Det anbefales at bruge Monte Carlo i stedet til dosisberegning af så små felter for at få en rimelig nøjagtighed af beregningsresultaterne.)
 • Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Dosisberegning baseres på et specialsæt: Kontrast-CT.)
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04