Object Manipulation

Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy zespołu Independent JPEG Group.

Niniejsze oprogramowanie oparte jest częściowo na projekcie OpenJPEG. Pełną licencję i uwagi na temat praw autorskich można znaleźć pod następującym adresem: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.

Niniejsze oprogramowanie oparte jest częściowo na projekcie libjpeg-turbo. Pełną licencję i uwagi na temat praw autorskich można znaleźć pod następującym adresem: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.

Niniejsze oprogramowanie oparte jest częściowo na projekcie libtiff. Pełną licencję i uwagi na temat praw autorskich można znaleźć pod następującym adresem: http://www.libtiff.org/misc.html.

Niniejsze oprogramowanie oparte jest częściowo na projekcie Xerces-C++ udostępnionym na licencji oprogramowania Apache: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

Oznaczenie CE  • Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych (MDD).
  • Według zasad określonych w tej dyrektywie Object Manipulation jest produktem klasy IIb.

Sprzedaż w USA

Przestroga

Instrukcje dotyczące utylizacji

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) znajdują się na stronie:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Nr art.: 60917-43PL

Dátum uverejnenia: 2018-03-21