Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Komunikaty

Powiadomienia

PowiadomieniePrzyczyna

Could not find any data.

Select an image set, one tumor and risk organs and try again.

Brak danych

No object of type tumor was found in the plan.

Go back and check the selected objects.

Brak guza
The selected tumor’s volume is too small for dose calculation.Guz zbyt mały

Could not find any risk organs.

Go back and check the selected objects.

Brak OAR

Could not find any image set.

Select an image set, one tumor and risk organs and try again.

Brak zestawu obrazów (np. tylko obiekty na białym tle)

Found data sets that are not registered.

Go back to the Image Fusion step and make sure all fusions are approved.

Niepołączone zestawy obrazów

Found multiple objects with the same organ type.

Go back and check the selected objects.

Niejednoznaczne narządy

Found risk organs in different data sets.

This is currently not supported.

Go back and check the selected objects.

OAR w wielu zestawach obrazów

The risk organs are not outlined on a MR. This is currently not supported.

Go back and check the selected objects.

Narządy narażone na ryzyko niezdefiniowane na MR

Did not find the default planning template file or the file is invalid.

Check the settings.

Brakujący szablon

Automatically determined organ type of object xxxx.

The object will be treated as xxxx.

Typ narządu z nazwy

The object xxxx is part of the template but was not found in the plan. Go back and check the selected objects.

Jeden brakujący obiekt

Short: xxxx objects missing. Long: The following objects are part of the template but were not found in the plan: xxxx Go back and check the selected objects.

Wiele brakujących obiektów

The object xxxx is not part of the template and will thus be ignored.

Jeden nieznany obiekt

Short: xxxx objects unknown.

Long: The following objects are not part of the template and will thus be ignored: xxxx.

Wiele nieznanych obiektów

The image set for the object xxxx was not found in the plan.

Go back and add it to the selected data.

Brakuje zestawu przekrojów dla jednego obiektu

Short: Image sets for xxxx objects missing.

Long: The image sets for the following objects were not found in the plan: xxxx. Go back and add them to the selected data.

Brakuje zestawu przekrojów dla wielu obiektów

An unknown error occurred while dose planning. The application is not able to continue. For details check the logfile.

Planowanie dawki nie powiodło się

A critical error occurred and the application is not able to continue. For details check the logfile.

Krytyczny błąd

An unknown error occurred while creating the outer contour. The application is not able to continue. For details check the logfile.

Obliczanie konturu zewnętrznego nie powiodło się

An unknown error occurred while dose optimization. The application is not able to continue. For details check the logfile.

Optymalizacja dawki nie powiodła się

An unknown error occurred while calculating the prescription. The application is not able to continue. For details check the logfile.

Obliczanie zaleceń nie powiodło się

Powiadomienia DICOM

Powiadomienia DICOM można wymienić jako:

  • Krótko: tekst podglądu w oknie podręcznym

  • Pojedynczo: rozszerzony tekst pojedynczego powiadomienia

  • Długo: rozszerzony tekst wielu powiadomień

  • Według elementu: lista indywidualnych parametrów lub elementów dla „Długo”

Informacje ogólne

Short: xxxx xBrain data items not loaded. (Krótko: Nie wczytano xxxx elementów danych xBrain.)

Single: The xBrain data xxxx was not loaded. (Pojedynczo: Dane xBrain xxxx nie zostały wczytane.)

Long: The following xBrain data were not loaded: xxxx (Długo: Następujące dane xBrain nie zostały wczytane: xxxx)

DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Bieżąca wersja aplikacji nie może przetworzyć komunikatu DICOM.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM export, the Patient Name will be shortened accordingly. (Nazwa pacjenta określona w komunikacie DICOM jest za długa (> 64 znaki). W przypadku eksportu DICOM nazwa pacjenta zostanie odpowiednio skrócona.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only the first five are imported, other components are ignored. (Alfabetyczna nazwa pacjenta w komunikacie DICOM zawiera większą liczbę elementów niż dozwolona. Zostanie zaimportowanych tylko pierwszych pięć elementów, pozostałe zostaną zignorowane.)
It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient’s Name and Patient ID are not defined. This file is skipped. (Nie można zidentyfikować informacji o pacjencie w pliku DICOM, ponieważ nie określono nazwy pacjenta i identyfikatora pacjenta. Ten plik został pominięty.)
Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM export the Patient ID will be shortened accordingly. (Identyfikator pacjenta określony w komunikacie DICOM jest za długi (> 64 znaki). W przypadku eksportu DICOM identyfikator pacjenta zostanie odpowiednio skrócony.)
Rejestracja DICOM
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można zidentyfikować źródłowego i docelowego układu współrzędnych.)
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można zidentyfikować źródłowego układu współrzędnych.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration object. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ w obiekcie rejestracji oczekiwane są dwa układy współrzędnych.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of Reference) are not found. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie znaleziono jednej lub obydwu odpowiednich serii obrazów (ramka referencji).)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of Reference) is not found. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie znaleziono jednej (źródłowej) odpowiedniej serii obrazów (ramka referencji).)
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of Reference) is not found. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie znaleziono jednej (docelowej) odpowiedniej serii obrazów (ramka referencji).)
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można zidentyfikować źródłowej serii obrazów.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be established. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można ustanowić rejestracji między układami współrzędnych.)
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Znaleziono rejestrację zawierającą problem (macierz przekształcenia jest odwrócona).)
Registrations found that describe a chain between image series. (Znaleziono rejestracje opisujące łańcuch między seriami obrazów.)

Short: xxxx contradicting registrations found. (Krótko: Znaleziono sprzeczne rejestracje. Liczba: xxxx.)

Single: Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time). (Pojedynczo: Rejestracja nie może zostać zaimportowana, ponieważ jest sprzeczna z inną rejestracją. Fuzja obrazów xxxx i xxxx zostanie zaimportowana (fuzja obrazów: data, godzina).)

Long: The following registrations cannot be imported as they contradict another registration: xxxx. (Długo: Następujące rejestracje nie mogą zostać zaimportowane, ponieważ są sprzeczne z inną rejestracją: xxxx.)

PerItem: Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time). (Według elementu: Fuzja obrazów xxxx i xxxx (fuzja obrazów: data, godzina).)

Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration object. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ w obiekcie rejestracji nie można znaleźć macierzy przekształcenia.)
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ źródłowa i docelowa seria obrazów są identyczne.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można utworzyć źródłowego lub docelowego układu współrzędnych.)
Registration cannot be imported due to an internal error (Rejestracji nie można zaimportować z powodu błędu wewnętrznego.)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ macierz fuzji nie jest ortogonalna.)

Short: xxxx missing images instance references. (Krótko: Liczba brakujących przywołań wystąpień obrazów: xxxx.)

Single: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx does not reference all images instances of the registered image series. (Pojedynczo: W obiekcie rejestracji DICOM między serią obrazów xxxx, xxxx i serią obrazów xxxx, xxxx nie są przywoływane wszystkie wystąpienia obrazów zarejestrowanej serii obrazów.)

Long: The DICOM Registration objects between the following image series do not reference all images instances of the registered image series: xxxx. (Długo: W obiektach rejestracji DICOM między następującymi seriami obrazów nie są przywoływane wszystkie wystąpienia obrazów zarejestrowanej serii obrazów: xxxx.)

PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Według elementu: Seria obrazów xxxx, xxxx i seria obrazów xxxx, xxxx.)

Short: xxxx missing image instances. (Krótko: Liczba brakujących wystąpień obrazów: xxxx.)

Single: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx references image instances which cannot be found. (Pojedynczo: W obiekcie rejestracji DICOM między serią obrazów xxxx, xxxx i serią obrazów xxxx, xxxx są przywoływane wystąpienia obrazów, których nie można znaleźć.)

Long: The DICOM Registration objects between the following image series reference image instances which cannot be found: xxxx. (Długo: W obiektach rejestracji DICOM między następującymi seriami obrazów są przywoływane wystąpienia obrazów, których nie można znaleźć: xxxx.)

PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Według elementu: Seria obrazów xxxx, xxxx i seria obrazów xxxx, xxxx.)

Short: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Krótko: Liczba obiektów niespełniających zaleceń IHE-RO: xxxx.)

Single: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. Therefore the imported Image Fusion may be potentially wrong. (Pojedynczo: Obiekt rejestracji DICOM między serią obrazów xxxx, xxxx i serią obrazów xxxx, xxxx nie spełnia zaleceń IHE-RO, ponieważ nie są przywoływane wystąpienia obrazów. Dlatego zaimportowana fuzja obrazów może być nieprawidłowa.)

Long: The DICOM Registration objects between the following image series do not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced xxxx. Therefore the imported Image Fusion may be potentially wrong. (Długo: Obiekty rejestracji DICOM między następującymi seriami obrazów nie spełniają zaleceń IHE-RO, ponieważ nie są przywoływane wystąpienia obrazów xxxx. Dlatego zaimportowana fuzja obrazów może być nieprawidłowa.)

PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Według elementu: Seria obrazów xxxx, xxxx i seria obrazów xxxx, xxxx.)

Short: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Krótko: Liczba obiektów niespełniających zaleceń IHE-RO: xxxx.)

Single: The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (Pojedynczo: Obiekt rejestracji DICOM między układem współrzędnych xxxx i układem współrzędnych xxxx nie spełnia zaleceń IHE-RO (w macierzy rejestracji jest zapisany tylko źródłowy układ współrzędnych). Dlatego fuzja obrazów nie zostanie zaimportowana.)

Long: The DICOM Registration objects between the following coordinate systems do not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration matrix xxxx). Therefore the Image Fusion is not imported. (Długo: Obiekty rejestracji DICOM między następującymi układami współrzędnych nie spełniają zaleceń IHE-RO (w macierzy rejestracji jest zapisany tylko źródłowy układ współrzędnych: xxxx). Dlatego fuzja obrazów nie zostanie zaimportowana.)

PerItem: Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. (Według elementu: układ współrzędnych xxxx i układ współrzędnych xxxx.)

Short: xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs. (Krótko: xxxx obiektów ma identyczne UID ramki referencji.)

Single: The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO conform. (Pojedynczo: Nie można zaimportować obiektu rejestracji DICOM z układem współrzędnych xxxx, ponieważ ma identyczne UID ramki referencji źródła i celu. Jest to niezgodne z zaleceniami IHE-RO.)

Long: The DICOM Registration objects with the following coordinate systems cannot be imported, as they have identical Frame of Reference UIDs for the source and the target xxxx. This is not IHE-RO conform. (Długo: Nie można zaimportować obiektów rejestracji DICOM z następującymi układami współrzędnych, ponieważ mają identyczne UID ramki referencji źródła i celu. Jest to niezgodne z zaleceniami IHE-RO.)

Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Błąd wewnętrzny. Rejestracji nie można wczytać. Szczegóły: patrz plik dziennika.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the DICOM headers of the referenced image series are missing. See logfile for details. (Obiektu rejestracji DICOM nie można zaimportować z powodu braku nagłówków DICOM przywoływanej serii obrazów. Szczegóły: patrz plik dziennika.)
Segmentacja DICOM

Short: xxxx contour objects have no corresponding image series. (Krótko: Liczba obiektów z konturami bez odpowiadających serii obrazów: xxxx.)

Single: Contour object ‘ xxxx ‘ cannot be imported as the corresponding image series cannot be found. (Pojedynczo: obiekt z konturami „xxxx” nie może zostać zaimportowany, ponieważ nie można znaleźć odpowiadającej serii obrazów.)

Long: The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series cannot be found: xxxx. (Długo: Następujących obiektów z konturami nie można zaimportować, ponieważ nie można znaleźć odpowiadającej serii obrazów: xxxx.)

Short: xxxx missing image instances. (Krótko: Liczba brakujących wystąpień obrazów: xxxx.)

Single: Contour object ‘ xxxx ‘ references image instances that cannot be found. (Pojedynczo: Obiekt z konturami „xxxx” przywołuje wystąpienia obrazów, których znalezienie jest niemożliwe.)

Long: The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx. (Długo: Następujące obiekty z konturami przywołują wystąpienia obrazów, których znalezienie jest niemożliwe: xxxx.)

Short: xxxx contour objects with missing image instances. (Krótko: Liczba obiektów z konturami z brakującymi wystąpieniami obrazów: xxxx.)

Single: Contour object ‘ xxxx ‘ does not reference all image instances of the reference slice set ‘ xxxx ‘. (Pojedynczo: Obiekt z konturami „xxxx” nie przywołuje wszystkich wystąpień obrazów dla zestawu przekrojów referencyjnych „xxxx”.)

Long: The following contour objects do not reference all image instances of the reference slice set: xxxx. (Długo: Następujące obiekty z konturami nie przywołują wszystkich wystąpień obrazów dla zestawu przekrojów referencyjnych: xxxx.)

PerItem: Contour object ‘ xxxx ‘, reference slice set ‘ xxxx. ‘ (Według elementu: Obiekt z konturami „xxxx”, zestaw przekrojów referencyjnych „xxxx”.)

Short: xxxx contour objects with missing Frame Of Reference. (Krótko: Liczba obiektów z konturami z brakującą ramką referencji: xxxx.)

Single: Contour object ‘ xxxx ‘ cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found. (Pojedynczo: Obiekt z konturami „xxxx” nie może zostać zaimportowany, ponieważ nie można znaleźć ramki referencji.)

Long: The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found: xxxx. (Długo: Następujących obiektów z konturami nie można zaimportować, ponieważ nie można znaleźć ramki referencji: xxxx.)

Short: xxxx contour objects cannot be created. (Krótko: Nie można utworzyć xxxx obiektów z konturami.)

Single: Contour object ‘ xxxx ‘ cannot be imported due to an internal error (Contour object cannot be created). (Pojedynczo: Obiekt z konturami „xxxx” nie może zostać zaimportowany z powodu błędu wewnętrznego (nie można utworzyć obiektu z konturami).)

Long: The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour object cannot be created): xxxx. (Długo: Następujących obiektów z konturami nie można zaimportować z powodu błędu wewnętrznego (nie można utworzyć obiektu z konturami): xxxx.)

Short: Could not find DICOM header for xxxx contour objects. (Krótko: Nie można znaleźć nagłówka DICOM dla xxxx obiektów z konturami.)

Single: Contour object ‘ xxxx ‘ cannot be imported as the DICOM header of the corresponding image series cannot be found. (Pojedynczo: Obiekt z konturami „xxxx” nie może zostać zaimportowany, ponieważ nie można znaleźć nagłówka DICOM odpowiadającej serii obrazów.)

Long: The following contour objects cannot be imported as the DICOM header of the corresponding image series cannot be found: xxxx. (Długo: Następujących obiektów z konturami nie można zaimportować, ponieważ nie można znaleźć nagłówka DICOM odpowiadającej serii obrazów: xxxx.)

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04