Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub w Stanach Zjednoczonych.

Buzz® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach Zjednoczonych.

Curve® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach Zjednoczonych.

iHelp® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach Zjednoczonych.

Znaki towarowe innych firm

Intel® Xeon® i Intel® Core™ i7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Cooperation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Novalis Tx™ jest znakiem towarowym firmy Varian Medical Systems, Inc.

RayStation® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy RaySearch Laboratories AB.

Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

To oprogramowanie jest oparte w części na następującej pracy. Pełną licencję oraz informację na temat praw autorskich można znaleźć pod poniższymi łączami:

Znak CEZnak CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych (MDD).

RT Elements Adaptive Hybrid Surgery Analysis to produkt klasy IIb zgodnie z regułami określonymi w MDD.

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04