Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Opsætningsskabelon

Under installationen opretter Brainlab standard-Setup-skabeloner i serviceindstillingerne. Disse skabeloner kan kun ændres af Brainlab-support. Hvis Brainlab instrueres om at ændre navnet på standardskabelonerne under installationen, stemmer navnene på standard-Setup-skabelonerne ikke længere overens med Setup-filnavnene i Clinical Protocol Editor. Hvis disse navne ikke stemmer overens, kan softwaren ikke længere identificere, hvilken Setup-skabelon der skal indlæses, når der vælges en Protocol-skabelon i softwareapplikationen. I stedet vælger softwaren den næste fil i alfanumerisk rækkefølge. Hvis denne ikke er den korrekte Setup-skabelon, skal den korrekte vælges fra rullelisten i softwaren.

Der er to muligheder for at tvinge softwaren til automatisk at vælge den korrekte Setup-fil:

  • Omdøb Setup-skabelonen i Clinical Protocol Editor, så navnet er identisk med Setup-skabelonen i serviceindstillingerne.
  • Omdøb Setup-skabelonen i Clinical Protocol Editor, så den er den første i den alfanumeriske liste.

Parametrene for Setup-skabelonerne afhænger af maskinen.

VariabelBeskrivelse

Type

Definerer typen og protokollen og softwareversionen.

Name

Definerer opsætningsnavnet.

Purpose

Definerer opsætningens formål.

Demo: Opsætningen er kun til demoformål. Ikke til klinisk brug.

Clinical Use: Opsætningen er egnet til klinisk brug.

Arc Duplication Optimization

Arc Duplication Optimization is enabled

Vælg for at aktivere optimering af bueduplikering, eller brug, som den er. Rygsøjlemetastaser befinder sig i ryghvirvlerne, som er konkave strukturer. Derfor er det muligt at opdele PTV’et (bueduplikering) for bedre at kunne behandle konkave PTV’er.

Yes: Aktiver optimering af bueduplikering. Hvis PTV’ets struktur opfylder bestemte krav, vil PTV’et blive opdelt i ét eller flere under-PTV’er. For hvert under-PTV kopieres bueopsætningen, og felterne for disse buer initialiseres med IMRT-segmenter, der kun dækker dette under-PTV. Når beregningen er startet i softwaren, har MLC-former, der er initialiseret for et af under-PTV’erne, lov til at dække flere under-PTV’er.

No: Brug bueopsætning, som den er.

Maximum number of arcs

Indtast det maksimale antal buer, som kan bruges til behandling, herunder buer oprettet ved bueduplikering. Denne værdi skal være mellem 1-12.

Arc Planes Common Parameters

Max PTV to MLC leaf distance (mm)

Indtast den maksimale bladafstand mellem PTV og MLC i stråleprojektionen (mm). Denne værdi skal være mellem 0-10 mm.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

Definerer de numerisk nedre og øvre gantry-vinkler for en buekandidats gantry-bevægelse (°).

Softwaren placerer en buekandidat i intervallet [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle]. Dette betyder, at buen defineres i urets retning (CW). For den faktiske behandling vælger softwaren gantry-rotationsretningen automatisk, ofte ved hjælp af bevægelser, som er både med uret og mod uret (CCW).

Buelængden skal være lig med eller større end 50°, ellers kan der ikke oprettes en gyldig behandlingsplan. Hvis buelængden desuden ikke kan divideres med 10°, justeres de givne vinkler herefter.

Eksempler:

a) [5;175]: bue af længde 170°, bevægelse fra 5° til 175° med uret, eller fra 175° til 5° mod uret.

b) [-175;175]: bue af længde 350°, bevægelse fra -175° (= 185°) til 175° med uret, eller fra 175° til -175° (= 185°) mod uret.

c) [95;185]: bue af længde 90°, bevægelse fra 95° til 185° med uret, eller fra 185° til 95° mod uret.

Sørg for, at den valgte tabel og gantry-vinkler ikke medfører brikskollisioner.

Table Angle (°)

Indtast briksvinklen (°) for en buekandidat. Værdien skal være et heltal mellem 0-360°.

Briksvinklen skal angives i IEC 61217-koordinater.

Gantry Lower Angle (°)

Indtast den numerisk nedre gantry-vinkel for en buekandidats gantry-bevægelse (°). Værdien skal være et heltal mellem -360-360°.

Værdien af Gantry Lower Angle skal være mindre end værdien for Gantry Upper Angle i alle tilfælde.

Gantry Lower Angle skal angives i IEC 61217-koordinater.

Gantry Upper Angle (°)

Indtast den numerisk øvre gantry-vinkel for en buekandidats gantry-bevægelse (°). Værdien skal være et heltal mellem -360-360°.

Værdien af Gantry Upper Angle skal være større end værdien for Gantry Lower Angle i alle tilfælde.

Gantry Upper Angle skal angives i IEC 61217-koordinater.

Yderligere oplysninger om Gantry Lower Angle og Gantry Upper Angle

Softwaren placerer en buekandidat i intervallet [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle]. Dette betyder, at buen defineres i urets retning (CW). For den faktiske behandling vælger softwaren gantry-rotationsretningen automatisk, ofte ved hjælp af bevægelser, som er både med uret og mod uret (CCW).

Collimator Angle

Indtast kollimatorvinklen (°). Denne værdi skal være mellem 0-360°.

Collimator Angle skal angives i IEC 61217-koordinater.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04