Smartbrush Angio

Výber údajov

Ako vybrať pacienta

Kroky

1.

Vyberte pacienta v Patient Browser.

2.

Zvoľte položku Select.

Ako vybrať obrazyKroky

1.

Vyberte sériu obrazov, ktoré by ste chceli používať ①.
Obrazy sa zobrazia pod Selected Data ②.

2.

Vyberte položku OK .

Požiadavky na obrazové údaje

Smartbrush Angio vyžaduje údaje série obrazov obsahujúce údaje o cievnom systéme. Na obrazoch ako CT alebo MRI sa obrysy vykreslia automaticky.

Výber údajov načíta len údaje série obrazov, ktoré sú relevantné pre angiografický postup a vynechá všetky údaje, ktoré nie sú relevantné.

Vhodné údaje sú:

  • Séria 2D obrazov: Na registráciu/syntézu so sériou 3D obrazov sú potrebné frontálne a laterálne angiografické projekcie. Informácie o dynamickom toku sa používajú aj na vizualizáciu a porovnanie s anatomickými údajmi.

  • 3D MRI alebo CT s kontrastom: Zvýšený kontrast je potrebný na rozlíšenie informácií o cievnom systéme.

  • Cievne objekty: Cievnym objektom sa automaticky vykreslia obrysy na základe zvolených 3D modalít s kontrastom.

Segmentácia ciev

Zvolená a zvýraznená séria obrazov (označená oranžovým rámikom) spustí prioritu pre segmentáciu ciev.

Keď sa zvolia rôzne zobrazovacie modality, zvýraznená séria obrazov sa použije prvá na segmentáciu ciev. Priebeh segmentácie a séria obrazov sa zobrazia v informačnej oblasti.

Ako definovať orientáciu obrazuPre angiografické plánovanie je potrebná séria frontálnych a laterálnych obrazov. Zvyčajne sú informácie o orientácii zobrazené v hlavičke DICOM ①.

Ak skener neuloží orientáciu, môžete to urobiť ručne:

Kroky

1.

Vyberte ikonu pera ④.

2.

Vyberte orientáciu obrazu z dostupných možností ③.

3.

Vyberte položku OK.

Ako odstrániť obrazy

Krok
Vyberte položku X ②, ak chcete odstrániť sériu obrazov zo Selected Data.

Ako dokončiť výber údajov

Krok

Po výbere údajov zvoľte položku Next.

Uloženie zmien

Pri navigácii preč z výberu pacienta sa zobrazí nasledujúce dialógové okno s výzvou:Možnosti

Save

Vytvorený obsah sa uloží a vrátite sa do výberu pacienta.

Discard

Všetok vytvorený obsah sa odstráni a vrátite sa do výberu pacienta.
Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29